RECTIFICATIE: Ontwerp-projectplan Waterwet maatregelen klimaatrobuust watersysteem Palmven

Inzagetermijn van 10 maart 2023 tot en met 21 april 2023

 

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op datum het ontwerp-projectplan 28 februari 2023 vastgesteld.

Maatregelen

In dit ontwerp-projectplan waterwet worden maatregelen beschreven die het mogelijk maken om meer water te conserveren. De totstandkoming van dit projectplan waterwet is een nadere invulling van een van de deelprojecten uit een eerder opgestelde visie voor de Maashorst. De maatregelen in dit projectplan bevinden zich op Palmven. Met deze maatregelen wordt conform de watervisie Maashorst (vastgesteld door waterschap Aa en Maas in 2008) en het geohydrologisch onderzoek Maashorst uit 2022 (www.aaenmaas.nl/maashorst) invulling gegeven aan de projectdoelstelling om te werken aan het (op een integrale wijze) herstellen van het grond- en oppervlaktewatersysteem op en in de wijde omgeving van de Maashorst.

Inzage

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen op werkdagen van 09.00-17.00 uur ter inzage op de volgende locatie:

Pettelaarpark 70 ’s-Hertogenbosch.

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbesluit. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Zienswijzen kunnen ook via info@aaenmaas.nl ingediend worden onder vermelding van zaaknummer 189574.

 

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan vóór 21 april 2023 contact op met de hierna genoemde projectleider.

 

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Simon Schimmel. Deze is bereikbaar op telefoonnummer 06-83183691 of per mail via sschimmel@aaenmaas.nl 

U kunt ook contact opnemen met de junior-projectleider op telefoonnummer 06-18604746 of per mail ldebruijckere@aaenmaas.nl 

 

’s-Hertogenbosch, 8 maart 2023

Naar boven