Besluit tot het verlenen van algemene ontheffing van de vergunning- of meldplicht voor tijdig (vóór 1 maart 2011) gemelde drainage, gelegen buiten de huidige beschermingszone

In 2010 heeft Waterschap Rijn en IJssel aan houders van drainage zonder vergunning, gelegen in ons beheergebied gevraagd deze drainage bij ons te melden voor 1 maart 2011. Destijds is aangegeven dat vervolgens zou worden nagegaan of de drainage vergund zou kunnen worden. Een groot deel van de meldingen is afgehandeld. Een deel van de meldingen kon echter nog niet worden afgehandeld.

De provincie Gelderland heeft een Omgevingsvisie vastgesteld, waarna het waterschap haar beleid en de regels omtrent drainage kon actualiseren. Nu het beleid en de regels omtrent drainage geactualiseerd zijn, kan een besluit worden genomen over een deel van de nog niet behandelde meldingen.   Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;  Gelet op artikel 78 Waterschapswet en artikel 3.10 Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

BESLUIT:

- ontheffing te verlenen voor de voor 1 maart 2011 gemelde gedraineerde percelen, die zich na het actualiseren van het drainagebeleid buiten een beschermingszone bevinden;

- de algemene ontheffing te verlenen vanaf het moment van het publiceren van dit besluit;

- deze ontheffing enkel te laten gelden voor de gemelde gedraineerde percelen van voor 1 maart 2011. Voor het vervangen van bestaande drainage of het aanleggen van nieuwe drainage moet een melding worden ingediend of een vergunning worden aangevraagd;

- dat nieuw aangelegde drainage (na 1 maart 2011) expliciet niet onder deze algemene ontheffing valt.

ONDER DE VOORWAARDEN DAT:

- de drainage destijds tijdig (voor 1 maart 2011) bij het waterschap gemeld is;

- de drainage zich op dit moment, na actualisatie van het drainagebeleid, buiten de beschermingszone bevindt.

OVERWEGINGEN:

Er zit een lange periode tussen het door ons opvragen van bestaande drainage waarvoor geen vergunning is verleend en het moment dat het waterschap een deel van deze meldingen heeft kunnen oppakken. In deze periode waren wij in afwachting van de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland waarin de beschermingsgebieden rond natuurgebieden zijn aangewezen. Hierna hebben wij nieuw drainagebeleid vastgesteld, waarbij de beschermingsgebieden in overeenstemming zijn gebracht met de beschermingsgebieden in de provinciale Omgevingsvisie. In de verstreken periode is voor de drainage waarvoor de algemene ontheffing in dit besluit wordt verleend niet gebleken dat de drainage nadelige effecten heeft op de omgeving of de natuur. Daarom verlenen wij een algemene ontheffing voor de huidige, tijdig gemelde drainage die na het actualiseren van het drainagebeleid niet (meer) in een beschermingsgebied ligt.

Omdat deze drainage waarschijnlijk dieper ligt dan door het waterschap gewenst is, wordt besloten dat de algemene ontheffing niet meer geldt op het moment dat de drainage vervangen wordt. Bij het vervangen van de drainage zal daarom een vergunning moeten worden aangevraagd of een melding moeten worden ingediend, afhankelijk van de plaatsing van de drainage.

 

Naar boven