Kennisgeving inspraak goedkeuringsbesluit, projectplan, omgevingsvergunning en leggerwijziging dijkverbetering Belfeld

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat:

 • 1.

  zij op 7 februari 2023 het projectplan ‘Dijkverbetering Belfeld’ hebben goedgekeurd.Dit projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen te Belfeld in de gemeente Venlo. De dijkverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd omdat de huidige dijk op deze locatie niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid.Dit project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei;

 • 2.

  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo voor dit project een omgevingsvergunning voor bomenkap en voor het handelen in strijd met ruimtelijke ordening hebben verleend.

 • 3.

  het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg op 22 november 2022 de leggerwijziging naar aanleiding van de in het projectplan beschreven dijkverbetering te Belfeld heeft vastgesteld. De legger geeft de begrenzing, ligging, vorm en constructie van waterkeringen en oppervlaktewateren aan. De dijkverbeteringsmaatregelen in het projectplan leiden tot wijziging van de grens van de waterkering en daardoor tot een verschuiving van de grenzen van de bijbehorende kernzone en beschermingszones zoals vastgelegd in de legger Waterschap Limburg 2019.

Procedure

Het projectplan, de omgevingsvergunning en het leggerwijzigingsbesluit doorlopen de projectprocedure voor waterstaatswerken, conform paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet. Op de voorbereiding van deze besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn.

 

Het ontwerp-projectplan, de ontwerp-omgevingsvergunning, het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 24 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022. Er zijn tegen deze ontwerp-besluiten twee zienswijzen ingediend.

 

Deze hebben geleid tot enkele wijzigingen in het projectplan. De beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in de Nota van Antwoord die als bijlage bij het projectplan is gevoegd.

Inzage

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de omgevingsvergunning, het leggerwijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien met ingang van woensdag 8 maart 2023 tot en met dinsdag 18 april 2023:

 • 1.

  op de website www.overheid.nl (bekendmakingen, Provinciaal Blad) en op www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen. U kunt ze ook vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl (klik dan op officiële bekendmakingen);

 • 2.

  bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, enkel na telefonische afspraak via (043) 389 7452;

 • 3.

  in het Stadskantoor, Hanzeplaat 1 te Venlo, na telefonische afspraak via 14 077 of per mail via rni@venlo.nl;

 • 4.

  in het kantoor van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, enkel na telefonische afspraak via (088) 889 0100.

H oe kunt u reageren?

Beroep tegen goedkeuringsbesluit, projectplan, omgevingsvergunning en leggerwijzigingsbesluit

 

Tegen het besluit tot goedkeuring van het projectplan, tegen de omgevingsvergunning en/of het leggerwijzigingsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen het betreffende ontwerp-besluit. Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan enkel beroep worden ingesteld voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone (beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingzone) is vastgesteld of gewijzigd.

 

Beroep kan worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In een beroepschrift tegen het goedkeuringsbesluit kan op de inhoud van het projectplan worden ingegaan.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop deze bekendmaking is gedaan. Dit betekent dat de beroepstermijn voor het indienen van een beroepschrift loopt van woensdag 8 maart 2023 tot en met dinsdag 18 april 2023.

 

Op deze besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Hieruit volgt dat wanneer u beroep instelt, u in uw beroepschrift de beroepsgronden dient op te nemen en dat deze beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer aangevuld kunnen worden.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

 

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan en het leggerwijzigingsbesluit treden in werking op de dag na de bekendmaking. De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.

 

Indien beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op verzoek een voorlopige voorziening treffen. Het binnen de beroepstermijn indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening heeft enkel voor de omgevingsvergunning tot gevolg dat deze niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen of te verzoeken om een voorlopige voorziening via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Zie genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inhoudsvereisten beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening

 

Het beroepschrift tegen de goedkeuring van het projectplan, de omgevingsvergunning en/of de leggerwijziging dient ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening en ondertekening van het beroep;

- vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit; en

- een opgave van de reden(en) op grond waarvan men zich niet met het besluit kan verenigen.

Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw beroep betrekking heeft.

 

De hiervoor genoemde eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek om een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift overlegt daarbij een afschrift van het beroepschrift.

Griffierecht

 

Voor de behandeling van een beroep en voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Vragen?

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of

mevrouw J. Simonis, tel. (043) 389 7498, j.simonis@prvlimburg.nl

Naar boven