Ter inzage: Vaststelling kades en zoneringen Rozendaalse beek en Beekhuizerbeek

Het college van dijkgraaf en heemraden besloot in haar vergadering van 31 januari 2023 om de kades van de Rozendaalse beek en de Beekhuizerbeek op te nemen in de legger en bijhorende beschermende zones vast te stellen in de legger en de waterschapsverordening.

Kades zijn belangrijk voor het functioneren van het watersysteem en horen op de legger

De Beekhuizerbeek en Rozendaalse beek staan op de legger en de kades zijn van belang voor het goed functioneren van het watersysteem. Om de instandhouding van deze kades te borgen worden kades opgenomen in de legger en zones in de waterschapsverordening. Zodoende kan het waterschap het beheer regelen in de vorm van inspectie, onderhoud en bescherming tegen activiteiten die het functioneren van de kades kunnen belemmeren.

Wat ligt nu ter inzage?

Er zijn in totaal 7 trajecten met kades langs de beken. Van deze 7 trajecten wordt de ligging van de kades, leggerafmetingen, onderhoudsplicht en beschermende zones vastgelegd. Deze zijn te vinden in de kaarten en tabel in de bijlage. Er is geen concrete aanleiding dat de huidige kades niet voldoen, daarom zijn de aanwezige kenmerken vertaald naar de legger. Om de impact op de omgeving te beperken zijn proportionele beschermende zoneringen bepaald.

De ligging van de kades, leggerkenmerken en zoneringen liggen nu 6 weken ter inzage en worden na bekendmaking van definitieve vaststelling onderdeel van de legger. De hier geldende regels zijn dan van kracht. Ook worden dezelfde zones als onderdeel van de waterschapsverordening vastgesteld zodat deze met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook gelden.

De stukken liggen ook tijdens kantooruren ter inzage op het hoofdkantoor van Waterschap Rijn en IJssel aan de Liemersweg 2 in Doetinchem vanaf vrijdag 3 februari tot en met donderdag 16 maart. Maak hiervoor een afspraak te maken via het algemene telefoonnummer 0314 369 369.

Zienswijze

Bent u het niet eens met het besluit? Laat dit aan ons laten weten met een officiële brief. Dit noemen wij een zienswijze. Stuur binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit uw zienswijze naar:

info@wrij.nl

of naar:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

T.a.v. Unit BJZ

Postbus 148 7000 AC Doetinchem

Zet in het onderwerp ‘Zienswijze kades Rozendaalse beek en Beekhuizerbeek’. Wilt u liever uw zienswijze aan ons laten weten in een gesprek? Bel ons dan voor een afspraak op het telefoonnummer onder het kopje ‘vragen’.

Vervolg

Het waterschap verzamelt alle zienswijzen. Per zienswijze bekijkt het waterschap of zij het besluit hierdoor moet aanpassen of niet. Alle zienswijzen en de reactie hierop zet het waterschap in een reactienota. Het dagelijks bestuur stelt deze reactienota vast. Als u een zienswijze heeft gestuurd dan ontvangt u reactienota per post of per email. Wij laten dit ook weten via www.officielebekendmakingen.nl.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met Bram de Vlieger van de unit Waterbeheer via het algemene telefoonnummer van het waterschap 0314 369 369

 

Naar boven