Inspraak ontwerp partiële herziening van het peilbesluit polder Groot Mijdrecht

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor de polder Groot Mijdrecht een partiële herziening van het peilbesluit in ontwerp is vastgesteld.

Het betreft een gedeeltelijke aanpassing van het peilbesluit Groot Wilnis-Vinkeveen Zuid, Groot en klein Oud-Aa en hoogwaterzones Amstelkade behorende bij watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o.. De belangrijkste aanpassing is het wijzigen van het vaste peil van -6,7 m NAP naar een flexibel peil van -6,7 tot -6,4 m NAP en het wijzigen van een vast peil van -5,9 m NAP naar een vast peil van -6,30 m NAP in een deel van de Bovenlanden gelegen in de gemeente De Ronde Venen. De natuurinrichting van het project Marickenland vraagt om een passend flexibel peil dat maximaal 60 cm hoger ligt dan het huidig vigerend peil. Daarnaast wordt het peil in een watergang in de Bovenlanden worden verlaagd om grondwateroverlast richting het bedrijventerrein Voorbancken te verminderen.

 

Inzien van stukken

De ontwerp-partiële herziening ligt met ingang van 13 februari 2023 tot en met 27 maart 2023 ter inzage.

De ontwerp-partiële herziening en bijbehorende documenten kunt u raadplegen op www.overheid.nl.

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerp-partiële herziening ter inzage is gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

U kunt online een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

 

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. dagelijks bestuur

Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam

 

Wij verzoeken u als onderwerp ‘Inspraak ontwerp-partiële herziening polder Groot Mijdrecht’ te vermelden. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met Willem de Vries.

 

Verdere procedure

Na afloop van de inspraaktermijn wordt een eindverslag (nota van beantwoording) opgesteld met daarin een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure, een weergave van de zienswijzen (als deze zijn ingebracht) en een gemotiveerde reactie op de zienswijzen. Naar verwachting zal de ontwerp-partiele herziening, samen met de nota van beantwoording ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

 

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 93 94 (lokaal tarief) en vragen naar Willem de Vries.

 

Amsterdam, 15-2-2023

 

Naar boven