Ter inzage: Ontwerp Nota Grondbeleid Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 6 december 2022 het ontwerp van de Nota Grondbeleid HWBP vastgesteld.

In de nota is uitgewerkt hoe het waterschap welke instrumenten wil inzetten om beschikking te krijgen over de ruimte die nodig is voor de dijkversterkingen.

Het betreft hierbij versterkingen die in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tot 2050 worden voorbereid en uitgevoerd.

 

Voordat deze beleidsnota ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, is er gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Deze zienswijzen helpen het waterschap om op basis van een goede afweging van belangen tot een besluit te komen.

 

De ontwerp Nota Grondbeleid HWBP ligt van 13 februari tot en met 27 maart 2023 ter inzage.

  • .

    Op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem. Alleen op afspraak op werkdagen tussen 08:00 uur tot 17:00 uur.

     

Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk zienswijzen indienen over de ontwerp Nota Grondbeleid HWBP.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

 

Voor het maken van een afspraak of nadere informatie over de ontwerp Nota kunt u contact opnemen met Waterschap Rijn en IJssel via telefoonnummer 0314-369369 of per email via info@wrij.nl

 

Naar boven