Machtigingsbesluit dijkgraaf

De dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

 

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012 en artikel 95 van de Waterschapswet;

 

b e s l u i t :  

aan de functionarissen aan wie in de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012 mandaat is verleend, machtiging te verlenen als bedoeld in artikel 95 Waterschapswet het hoogheemraadschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

 

Aldus vastgesteld op 7 februari 2023

de dijkgraaf,

ir. R.P.G. Bosma

Naar boven