Verkeersbesluit vaarwater de Kromme Rijn, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Gelet op

het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

de in het overleg met betrokken gemeenten en Waterrecreatie Nederland uitgebrachte adviezen en verzoeken;

overwegende dat

op grond van het bepaalde in artikel 2, lid 3, van de Scheepvaartverkeerswet in samenhang met het besluit van Provinciale Staten van Utrecht d.d. 18 maart 1992 (registratienummer: DM 1016578) het college van dijkgraaf en hoogheemraden het nautisch beheer voor de Kromme Rijn uitvoert;

dit besluit van toepassing is op de bovenloop en de benedenloop van de Kromme Rijn. De bovenloop van de Kromme Rijn loopt vanaf de Rijndijk te Wijk bij Duurstede (“Inlaat Wijk bij Duurstede”) tot aan de sluis in Werkhoven. De benedenloop loopt vanaf de sluis in Werkhoven tot aan de Waterlinieweg te Utrecht;

in het belang van het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan het aquatisch leefmilieu, oevers, waterkeringen en ter verzekering van een veilig verloop van het scheepvaartverkeer het noodzakelijk is om voor (gedeelten van) de Kromme Rijn in-, uit- of doorvaarverboden, motorvaartverboden, maximale snelheden en de locaties van beperkte waterdiepte, voor het scheepvaartverkeer vast te stellen;

het waterschap de intentie heeft om vervuilende uitstoot van verbrandingsmotoren, voor de Kromme Rijn zoveel als mogelijk tegen te gaan;

aanpassing van het voorgaande verkeersbesluit Kromme Rijn d.d. 28 juni 2016 (DM 1019883) noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat het verbod voor gemotoriseerd vaarverkeer voor de Kromme Rijn niet geldt indien er om te kunnen voldoen aan de onderhoudsplicht op basis van de Keur, een tijdelijke noodzaak bestaat om met een gemotoriseerd vaartuig te varen op de Kromme Rijn;

aanpassing van het voorgaande verkeersbesluit Kromme Rijn d.d. 28 juni 2016 (DM 1019883) noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat uitsluitend ligplaats mag worden ingenomen op de daarvoor bestemde en ingerichte ligplaatsen;

op grond van het bepaalde in artikel 2 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer het bevoegd gezag slechts verkeerstekens aanbrengt die opgenomen zijn in de bijlagen 7 en 8 behorende bij het Binnenvaartpolitiereglement;

de aan te brengen verkeerstekens verbods-, gebods- en beperkingsborden betreffen zoals genoemd onder A1, A12, B6 en C1 in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement;

aan de verkeerstekens een nadere aanduiding kan worden toegevoegd;

bij dit besluit een gewaarmerkte overzichtskaart is gevoegd waarop de plaatsing van de verkeerstekens is vermeld;

over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met betrokken overheden en instanties als bedoeld in de artikelen 6 en 14 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

dit besluit van 1 januari 2022 tot en met 14 januari 2022 voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 

BESLUIT:

 

 • I.

  voor de bovenloop van de Kromme Rijn een verbod op gemotoriseerd vaarverkeer in te stellen;

 • II.

  het onder I genoemde verbod geldt, onder de in de vergunning genoemde voorschriften, niet voor de houder van de vergunning d.d. 16 maart 2021, met zaaknummer 70162;

 • III.

  voor de benedenloop van de Kromme Rijn een verbod op gemotoriseerd vaarverkeer in te stellen;

 • IV.

  het onder III genoemde verbod geldt niet indien wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

  • 1.

   Maximale afmetingen en diepgang voor vaartuigen voor particulier gebruik zijn:

   • a.

    lengte: 10,00 meter;

   • b.

    breedte: 3,00 meter;

   • c.

    hoogte: 1,80 meter;

   • d.

    diepgang 0,80 meter.

  • 2.

   Maximale afmetingen en diepgang voor vaartuigen voor bedrijfsmatig gebruik zijn:

   • a.

    lengte: 14,00 meter;

   • b.

    breedte: 4,00 meter;

   • c.

    hoogte: 1,80 meter;

   • d.

    diepgang 0,80 meter.

  • 3.

   Er mag uitsluitend gevaren worden op de hoofdstroom van de Kromme Rijn (dus niet op de nevengeulen).

  • 4.

   De snelheid waarmee het vaartuig wordt voortbewogen, bedraagt niet meer dan 6 km per uur.

  • 5.

   Varen is alleen toegestaan tussen zonsopkomst en zonsondergang.

 • V.

  het onder III genoemde verbod geldt niet voor vergunninghouders van verleende vergunningen, die geldig zijn voor onbepaalde tijd, onder de in hun vergunning genoemde voorschriften;

 • VI.

  het onder III genoemde verbod geldt niet indien om te kunnen voldoen aan de onderhoudsplicht op basis van de Keur, een tijdelijke noodzaak bestaat om met een gemotoriseerd vaartuig te varen in de Kromme Rijn;

 • VII.

  het is verboden op de Kromme Rijn ligplaats te nemen buiten de daarvoor bestemde en ingerichte plaatsen;

 • VIII.

  verboden, geboden en beperkingen voor alle vaartuigen op de Kromme Rijn vast te stellen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtstekening d.d. 16-09-2021, met kenmerk _202109161316 en op de bij dit besluit behorende situatietekeningen d.d. 16-09-2021, met de kenmerken _202109161550, _202109161429, _2021091614190 [_202109161419] en _202109161350;

 • IX.

  de verboden, geboden en beperkingen voor alle vaartuigen op de Kromme Rijn worden kenbaar gemaakt middels de verkeerstekens die worden weergegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen d.d. 16-09-2021, met de kenmerken _202109161550, _202109161429, _2021091614190 [_202109161419] en _202109161350;

 • X.

  bij de verkeerstekens onder IX worden ter verduidelijking van deze verkeerstekens, bijkomende tekens geplaatst, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen d.d. 16-09-2021, met de kenmerken _202109161550, _202109161429, _2021091614190 [_202109161419] en _202109161350;

 • XI.

  dit besluit wordt aangehaald als "Verkeersbesluit vaarwater de Kromme Rijn" (DM 1810472) [DM 1882574];

 • XII.

  het verkeersbesluit Kromme Rijn d.d. 28 juni 2016 (DM 1019883) in te trekken;

 • XIII.

  dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt door belang- hebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ te Houten. Dit kan schriftelijk of digitaal, voor meer informatie zie onze website Bezwaar en beroep - HDSR. Tevens bestaat de mogelijkheid de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht (postbus 16005, 3500 DA te Utrecht) om een voorlopige voorziening te verzoeken. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website Varen – HDSR.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 5 juli 2022,

J.C.H. Haan, dijkgraaf

F.H.M. Apeldoorn, secretaris-directeur

Bijlage Overzichtstekening Kromme Rijn

 

Bijlage Situatietekening Wijk bij Duurstede

 

Bijlage Situatietekening Cothen

 

Bijlage Situatietekening Werkhoven

 

Bijlage Situatietekening Utrecht

Naar boven