Hoogheemraadschap van Delfland – Ontwerpbesluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland als gevolg van de watervergunningen op de locaties Nieuwbouwwijk de Kreken te Poeldijk, Waddenweg te Berkel en Rodenrijs, Parallelweg/Koningin Julianaweg te Maasland, Hendrick de Keyserweg te Delft, Van Buerenlaan 31-33 te Kwintsheul, Wateringseweg 114 te Poeldijk en Ypenburgse Boslaan 2 te Den Haag

Leggeractualisatie: LEGGER2023-D-21

 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om de leggerkaart behorende bij de Legger Delfland partieel te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale verbeelding van de leggerwijziging “Leggerwijzigingskaart terinzagelegging (leggeractualisatieLEGGER2023-D-21)”.De leggerkaart moet samen met de leggertekst (het tekstuele deel van de legger) gelezen worden.

 

Deze kaart zal alleen gedurende de periode van de terinzagelegging beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6074d871042d46f7ab102371b1302315 en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/leggerwijzigingen-leggercorrecties/.

 

De periode van de terinzagelegging vangt aan op 16 november 2023 en eindigt op 29 december 2023. Na inwerkingtreding van het definitieve besluit is de leggerkaart gewijzigd volgens deze partiële wijziging.

 

De wijziging volgt op de voltooide uitvoering volgens de eerder verleende watervergunningen:

 

 • 2017-000460 (Definitief besluit ter hoogte van Dijkpolderlaan 4, gemeente Westland (Poeldijk));

 • 2017-004219 (Definitief besluit ter hoogte van de locatie Dijkpolderlaan 4 gemeente Westland (Poeldijk));

 • Z-21-015003 (Watervergunning Krekenpark gemeente Westland (Poeldijk));

 • Z-22-086673 (Watervergunning Sprang gemeente Westland (Poeldijk));

 • 2017-008195 (Definitief besluit Waddenweg, gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs));

 • 2020-013029 (Watervergunning Parallelweg/Koningin Julianaweg Midden-Delfland (Maasland));

 • Z-22-080389 (Watervergunning – Hendrick de Keyserweg te Delft));

 • Z-22-081642 (Watervergunning Van Buerenlaan 31-33 gemeente Westland (Kwintsheul));

 • Z-22-087712 (Watervergunning Wateringseweg 114 gemeente Westland (Poeldijk)); en

 • Z-22-091037 (Watervergunning Ypenburgse Boslaan 2 te Den Haag).

 •  

Hiermee zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of al bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. De nieuwe situatie wordt in de legger opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken wordt opgenomen:

a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, constructie en functie en ook de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 

Deze kaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de legger (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de legger zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 

De volgende bestanden maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging LEGGER2023-D-21:

- DMS#2241484 – Partiële leggerwijziging LEGGER2023-D-21; en

- DMS#2234453 – Leggerwijzigingsdatabase LEGGER2023-D-21.

 

Stukken inzien

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#2234453) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

De leggerwijzigingsdatabase (DMS#2234453) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt u de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken een mondelinge en/of schriftelijke zienswijze indienen. Meer informatie over het indienen van een zienswijze kunt u vinden op: https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/zienswijze-indienen/.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze ?

Uw zienswijze wordt door het bestuur van Delfland zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens wordt de definitieve leggerwijziging vastgesteld. Hierna ontvangt u een schriftelijke reactie op uw zienswijze van het bestuur.

 

Contact

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

Naar boven