Bekendmaking besluit tot vaststelling projectplan Herinrichting Essche Stroom traject Bruggelaar fase 1

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel maakt het volgende bekend.

 

 

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2023 het projectplan Herinrichting Essche Stroom traject Bruggelaar fase 1 vastgesteld:

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel,   Gelet op voorstel met nummer 19402 / 155113 d.d. 31 oktober 2023

gelet op artikel 5.4. Waterwet jo. artikel 56 Waterschapswet, de Inspraakverordening Waterschap De Dommel 2010, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Crisis- en herstelwet;

gelet op de delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een projectplan van het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur in artikel 2, sub p, van de Bestuurlijke bevoegdhedenregeling 2010;

mede gelet op de ambtshalve wijzigingen en met inachtneming van de ingediende zienswijzen en reacties hierop zoals opgenomen in de nota Beantwoording van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen d.d. 25 oktober 2023

heeft het volgende besloten:

over te gaan tot vaststelling van het definitief projectplan Herinrichting Essche Stroom traject Bruggelaar fase 1, zijnde een plan tot aanleg of wijziging van de volgende waterstaatswerken / werken tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam:

 

 • 1.

  Aanleg vispassage Essche Stroom bij Esch;

 • 2.

  Wijzigen profiel Essche Stroom ter hoogte van de vispassage;

 • 3.

  Dempen en aanleggen nieuwe Rosep (ES3);

 • 4.

  Dempen van sloten en watergangen op diverse locaties binnen natuurnetwerk;

 • 5.

  Aanpassen afwatering bij de Ruiting (inclusief verwijderen gemaal), bij Nergena (BS91) en Broekleij (ZL32.1);

 • 6.

  Verwijderen en nieuwbouw stuw Esch (ST0001441)

 • 7.

  Aanbrengen voordes;

 • 8.

  Aanleggen, vervangen en verwijderen van duikers op diverse locaties;

 • 9.

  Aanbrengen veegvuiluitdraaiplaats en halfverhard pad;

 • 10.

  Strijken stuw Rosep;

 • 11

  Aanleg schotbalkstuwen;

 • 12

  Verwijderen en aanbrengen kano-in- / uitstapplaatsen;

 • 13

  Verwijderen veegvuiluitdraaiplaats Kleine Aa

 • 14

  Afgraven van diverse percelen ten behoeve van natuurinrichting, aanleg poelen en natuurplas;

 • 15

  Aanbrengen en verwijderen overige kering bij Nergena en bij de Ruiting;

 • 16

  Ophogen maaiveld, aanbrengen drainage en ophogen van wegen en paden;

 • 17

  Aanbrengen brug nabij de nieuwe stuw Esch;

 • 18

  En diverse niet-waterstaatswerken zoals de ontwikkeling van bos, afrasteringen en poorten, aanleg van een recreatieve route en voorzieningen en de aanleg en aanpassing van het meetnetwerk en realiseren van een hondenlosloopterrein.

   

Een en ander is zoals vastgelegd in het projectplan Herinrichting Essche Stroom traject Bruggelaar fase 1 met kenmerk BH4277-MI-RP-231025-1502 versie 3.1 d.d. 25 oktober 2023 en de bij het projectplan behorende bijlagen.

De maatregelen dragen bij aan de realisatie van de water- en natuuropgaven conform de kaders die gelden voor Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, Natte Natuurparels, het Natuurnetwerk Brabant. Met het projectplan wordt tevens het gewenst grondwater en oppervlaktewater regime (GGOR) binnen het plangebied vastgesteld.

De terinzagelegging van het ontwerp-projectplan heeft geleid tot wijzigingen in het vastgestelde projectplan. De wijzigingen zijn uitgewerkt in de nota Beantwoording van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en in het projectplan.

 

Inzage projectplan met bijlagen 

Dit projectplan en de stukken die op dit plan betrekking hebben, liggen gedurende 6 weken ter inzage na de dag van deze bekendmaking.

Het projectplan en bijbehorende bijlagen zijn als bijlage op de linkerzijde van dit Waterschapsblad opgenomen.

 

Inwerkingtreding

Het projectplan treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Instellen van beroep

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De beroepstermijn is zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Beroepschriften moeten worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet voorzien zijn van:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen beroep is ingesteld en zo mogelijk een afschrift van het besluit;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

Voorts dient het beroepschrift door de indiener te zijn ondertekend.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij verzoeken belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via de site van Het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Voorlopige voorziening Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met projectleider Hans Koekkoek met telefoonnummer (0411) 618 618.

 

 

Naar boven