Bekendmaking besluit vaststelling legger waterstaatswerken 2023 en intrekking legger waterstaatswerken 2021

Het dagelijks bestuur maakt het volgende bekend

 

Besluit

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 17 oktober 2023 een besluit tot vaststelling van de legger waterstaatswerken 2023 genomen en een besluit tot intrekking van de legger oppervlaktewaterlichamen 2021. Dit besluit houdt onder meer het volgende in:

 

  • Het actualiseren van de ligging van waterstaatswerken op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);

  • Het verwerken van achterstallige leggermutaties vanuit beheer en onderhoud;

  • Het registreren van gerealiseerde werken die conform verleende watervergunningen of meldingen zijn uitgevoerd;

  • Het registreren van gerealiseerde werken uitgevoerd in eigen beheer, zoals de aanleg van meanders en natuurvriendelijke oevers;

  • Het verwerken van gehonoreerde verzoeken vanuit beheer om de status van een water te wijzigen.

Het waterschap beschikt hiermee over een actuele legger waarvan de werkingsgebieden worden overgeheveld naar de waterschapsverordening.

Inzage leggerbesluit met bijlagen

 

De legger kunt u inzien (linkerzijde pagina).

 

Het leggerbesluit en de inspraaknota kunt u downloaden (linkerzijde pagina).

 

De legger is ook digitaal te raadplegen via de website:

www.dommel.nl/legger

 

Tevens kunt u op afspraak de documenten tijdens kantooruren van 09.00-17.00 uur inzien in het waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel.

 

Inwerkingtreding

 

Het leggerbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Instellen van beroep

 

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het onderhavige besluit kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Oost-Brabant. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden en degene die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit van het dagelijks bestuur tot het vaststellen van de legger waterstaatswerken op 11 juli 2023. Beroep is mogelijk voor zover met het onderhavige besluit in de leggers onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

 

Het beroep dient ingesteld te worden bij de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden van beroep en een handtekening.

 

Voorlopige voorziening

 

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het genomen besluit niet op. Naast het indienen van een beroepschrift kunt u daarom ingeval van onverwijlde spoed een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, op het hiervoor genoemde adres. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluitwaartegen het beroep is gericht, de gronden van het verzoek, de reden van spoedeisendheid, handte-kening en een afschrift van het beroepschrift.

 

U kunt het beroep en een verzoek tot een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor meer informatie hierover op de genoemde website. Voor het indienen van een beroepschrift en een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Contact

 

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum, telefoonnummer (0411) 618618.

Naar boven