Ter inzage: Ingangsdatum nieuwe waterschapsregels en zoneringen

In 2021 wijzigde het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel de waterschapsregels en zoneringen (locaties waar de regels gelden). Het college van dijkgraaf en heemraden besloot in haar vergadering van 31 januari 2023 dat de nieuwe regels en zoneringen in gaan in het voorjaar van 2023.

Nieuwe ingangsdatum is nodig omdat de Omgevingswet is uitgesteld 

Het algemeen bestuur stelde op 11 mei 2021 nieuwe waterschapsregels en zoneringen vast. Dat deed zij door de Waterschapsverordening vast te stellen. De wijzigingen zouden, samen met de Omgevingswet, in gaan op 1 januari 2022. De verordening zou dan de Keur, algemene regels en de zoneringen uit de leggers vervangen. De landelijk overheid stelt de omgevingswet helaas steeds uit. Het is niet zeker wanneer de wet in gaat. De verandering van de regels is belangrijk voor het waterschap. Het waterschap heeft de regels nodig om de dijken, rivieren en beken goed te beschermen. Daarom heeft het bestuur besloten niet te wachten op de Omgevingswet. De nieuwe regels en zoneringen gaan in het voorjaar van 2023 in.

Wat ligt nu ter inzage?

De Waterschapsverordening hoort wettelijk bij de Omgevingswet. Zonder Omgevingswet geldt de verordening niet. Daarom voert het waterschap de wijzigingen door in de Keur, legger en algemene regels. Deze documenten liggen daarom nu ter inzage. De nieuwe regels en zoneringen zijn al vastgesteld in 2021. Er zijn geen extra wijzigingen. U kunt dus niet meer reageren op de regels zelf. U kunt alleen reageren op het moment waarop de nieuwe regels en zoneringen in gaan.

De Keur, beleidsregels en algemene regels staan in de bijlagen. De zoneringen kunt u zien via de link Voorstel legger 2023 (arcgis.com). De stukken liggen ook tijdens kantooruren ter inzage op het hoofdkantoor van Waterschap Rijn en IJssel aan de Liemersweg 2 in Doetinchem vanaf vrijdag 3 februari tot en met donderdag 16 maart. Maak hiervoor een afspraak via het algemene telefoonnummer 0314 369 369.   

Zienswijze

Bent u het niet eens met de datum? Laat dit aan ons laten weten met een officiële brief. Dit noemen wij een zienswijze. Stuur binnen 6 weken uw zienswijze naar:

info@wrij.nl

of naar:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel T.a.v. Unit BJZ Postbus 148 7000 AC Doetinchem

Zet in het onderwerp ‘Zienswijze Keur en leggers’. Wilt u liever uw zienswijze aan ons laten weten in een gesprek? Bel ons dan voor een afspraak op het telefoonnummer onder het kopje ‘vragen’.

Vervolg

Het waterschap verzamelt alle zienswijzen. Per zienswijze bekijkt het waterschap of zij het besluit hierdoor moet aanpassen of niet. Alle zienswijzen en de reactie hierop zet het waterschap in een rectienota. Het dagelijks bestuur stelt deze reactienota vast. Als u een zienswijze heeft gestuurd dan ontvangt u reactienota per post of per email. Daarna stelt het algemeen bestuur respectievelijk het dagelijks bestuur de nieuwe regels en zones vast. Wij laten dit ook weten via www.officielebekendmakingen.nl. Dit is waarschijnlijk in het voorjaar van 2023.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met Mireille van Rijn-Bogaart van de unit Juridische Zaken via het algemene telefoonnummer van het waterschap 0314 369 369.

 

Naar boven