Hoogheemraadschap van Delfland – Besluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland als gevolg van de uitvoering van de maatregelen uit de projectplannen natuurvriendelijke oever Boonervliet, Natuurlijke waterberging Akkerdijk, stuw Ruyven, Gemaal Nieuwlandse Molenpad, gemaal Poelpolder, Gemaal Vlietpolder, Gemaal Harnaschpolder, Gemaal Eensgezindheid, Gemaal Oudecampspolder, Gemaal Meerpolder en Verwijderen gemaal Mariëndijk en aanleg keerschot Leggeractualisatie: LEGGER2023-B-01

 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben op 6 oktober 2023 het besluit genomen om de leggerkaart behorende bij de Legger Delfland partieel te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale leggerwijzigingskaart “Leggerwijzigingskaart beroepstermijn (leggeractualisatieLEGGER2023-B-01)”. De leggerkaart moet samen met de leggertekst (het tekstuele deel van de legger) gelezen worden.

 

Deze kaart zal alleen gedurende de periode van de beroepstermijn beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=21ee1c2f45884827a94d62c6c1788927 en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/.

 

Het ontwerpbesluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland met kenmerk LEGGER2023-B-01 heeft ter inzage gelegen van 17 augustus 2023 tot en met 29 september 2023. Er is één zienswijze ingediend. De zienswijze is zorgvuldig beoordeeld. De reactie op de zienswijze is opgenomen in de Nota van Beantwoording en wijziging (DMS#2230782).

Het ontwerpbesluit is gewijzigd vastgesteld.

 

De leggerwijziging volgt op de voltooide uitvoering volgens de eerder vastgestelde projectplannen:

- 701396 (Projectplan Natuurvriendelijke oever Boonervliet);

- 701790 (Projectplan Natuurlijke waterberging Akkerdijk);

- 701851 (Projectplan stuw Ruyven);

- 702039-06 (Gemaal Nieuwlandse Molenpad);

- 702039-07 (Renovatie gemaal Poelpolder);

- 702039-09 (Projectplan Gemaal Vlietpolder);

- 701652 (Projectplan Gemaal Harnaschpolder);

- 100078-01 (Projectplan Afkoppelen gemaal Eensgezindheid Gemeente Midden-Delfland);

- 701585 (Projectplan Gemaal Oudecampspolder);

- 700986 (Projectplan Gemaal Meerpolder polder Berkel);

- 100087-02.31 (Projectplan Verwijderen gemaal Mariëndijk en aanleg keerschot te Honselersdijk in de gemeente Westland).

 

Hiermee zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of al bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. Deze nieuwe situatie is met deze leggerwijziging in de legger opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken is opgenomen:

a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, constructie en functie en ook de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 

Deze kaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de legger (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de legger zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 

De volgende documenten maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging LEGGER2023-B-01:

- DMS#2212167 – Partiële leggerwijziging LEGGER2023-B-01;

- DMS#2231492 – Leggerwijzigingsdatabase definitief LEGGER2023-B-01; en

- DMS#2230782 – Nota van Beantwoording en Wijziging – Leggerwijziging LEGGER2023-B-01.

 

Het besluit treedt in werking met ingang van de 8e dag na bekendmaking. Na inwerkingtreding van dit besluit is de legger gewijzigd op grond van deze partiële leggerwijziging.

 

 

Stukken inzien

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#2231492) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

De leggerwijzigingsdatabase (DMS#2231492) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt u de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

 

Beroep en hoger beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit. Beroep en hoger beroep instellen is alleen mogelijk in de volgende gevallen:

- het aanwijzen van onderhoudsplichtigen en verplichtingen van waterstaatswerken (Waterschapswet); en

- de ligging van een bergingsgebied en beschermingszone (Waterwet).

 

Er geldt een beroepstermijn van zes weken vanaf de dag na deze bekendmaking. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

 

Een beroepschrift dient volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.

 

Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Het is ook mogelijk digitaal het beroep- en verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een digitale handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor het indienen van een beroepschrift en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

 

Contact

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

Naar boven