Kennisgeving definitief projectplan evz / nnz Groote Waterloop

 

Het dagelijks bestuur maakt het volgende bekend.

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft in zijn vergadering van 3 oktober 2023 het definitief projectplan evz / nnz Groote waterloop aangenomen. Dit plan houdt onder meer het volgende in:

Besluit: Gelet op voorstel 21859/148137 gelet op artikel 5.4. Waterwet jo. artikel 56 Waterschapswet, de Inspraakverordening Waterschap De Dommel 2010, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Crisis- en herstelwet; mede gelet op de delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een projectplan van het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur in artikel 2, sub p van de Bestuurlijke bevoegdhedenregeling 2010;heeft het volgende besloten: over te gaan tot vaststelling van het definitieve projectplan evz / nnz Groote Waterloop, inhoudende onder meer de volgende maatregelen: • Aanleg natuurvriendelijke oever (DO101) • Beekverlegging (DO101) • Aanpassen dam met duiker • Hout in de beek • Dempen of afdammen greppels • Aanleggen poelen • Verschralingen • Aanleg struwelen • Aanleg houtwallen • Aanleg bos • Ontwikkelen bloemrijk grasland • Ontwikkelen ruigte • Bosrandbeheer • Afdammen greppels en verwijderen duiker • Aanbrengen stammen, stobben en takkenril

Eén en ander zoals is vastgelegd in het projectplan en de bij het projectplan behorende bijlagen, waaronder de m.e.r. – beoordeling en de Nota van zienswijze.

De maatregelen dragen bij aan de realisatie van de water- en natuuropgaven conform de kaders die gelden voor de Kaderrichtlijn Water, het Natuurnetwerk Brabant en de Watertransitie.

 

Aldus vastgesteld op 3 oktober 2023 het dagelijks bestuur,

E. de Ridder

watergraaf

H. Kielenstijn

secretaris-directeur

 

De terinzagelegging van het ontwerp-projectplan heeft niet geleid tot wijzigingen in het vastgestelde projectplan. Wel is er één ambtshalve wijziging doorgevoerd. Deze wijziging betreft:

Verplaatsen poel van grond gemeente naar grond van Brabants landschap

De wijzigingen zijn uitgewerkt in de nota ambtshalve wijzigingen en in het projectplan.

 

Inzage projectplan met bijlagen 

Dit projectplan en de stukken die op dit plan betrekking hebben, liggen gedurende 6 weken ter inzage na de dag van deze bekendmaking.

Bijlage 10, rapport aardkundige waarden en cultuurhistorie ligt, in afwijking van het voorgaande, vanwege de omvang niet ter inzage, maar is gedurende de inzagetermijn digitaal in te zien na telefonische afspraak via onderstaande contactpersoon.

Het definitief projectplan en bijlagen zijn ook digitaal te raadplegen via de website: https://www.dommel.nl/bekendmakingen

 

Inwerkingtreding

Het projectplan treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Instellen van beroep

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De beroepstermijn is zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Beroepschriften moeten worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet voorzien zijn van:

-naam en adres van de indiener; -de dagtekening; -omschrijving van het besluit waartegen beroep is ingesteld en zo mogelijk een afschrift van het besluit; -de gronden van het beroep.

Voorts dient het beroepschrift door de indiener te zijn ondertekend.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij verzoeken belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via de site van Het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Voorlopige voorziening Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen Wim Cardinaal met telefoonnummer (0411) 618 618

 

 

Naar boven