Bekendmaking kandidaatstelling Verkiezing leden algemeen bestuur Waterschap Rijn en IJssel

Bekendmaking mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten

Dag van kandidaatstelling en indienen kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel maakt op grond van artikel H1 tweede lid van de Kieswet bekend dat op de dag van de kandidaatstelling op 30 januari 2023 van 09:00 uur tot 17:00 uur kandidatenlijsten met bijbehorende stukken kunnen worden ingeleverd op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 7006 GG te Doetinchem.

Waarborgsom kandidaatstelling

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL31 NWAB 0636 7579 00 ten name van Waterschap Rijn en IJssel onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling’, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Formulieren kandidaatstelling

De benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn gedurende drie weken voor en op de dag van kandidaatstelling verkrijgbaar via uw gemeente. De verklaring van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) is tevens verkrijgbaar bij het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel en te downloaden via de website van het waterschap www.wrij.nl/deelname-waterschapsverkiezingen.

Voorcontrole formulieren kandidaatstelling

Het is mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid om tijdens kantooruren op donderdag 19 januari 2023 óf op maandag 23 januari 2023 de kandidatenlijsten en bijbehorende stukken op juistheid te laten controleren. Deze voorcontrole vindt plaats ten kantore van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 7006 GG te Doetinchem. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid dient vooraf een afspraak te worden gemaakt. Hiervoor kan een verzoek worden ingediend via verkiezingen@wrij.nl, waarna de afspraak voor de voorcontrole wordt ingepland.

Bekendmaking Ondersteunende software verkiezingen

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel maakt ingevolge het bepaalde in artikel P1a van de Kieswet bekend dat het ten behoeve van de verkiezingen van het algemeen bestuur gebruik maakt van Ondersteunende software verkiezingen (OSV). Voor de specificatie, de broncode en de toetsingsrapporten van dit programma wordt verwezen naar: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/osv-voor-politieke-partijen.

Wij raden politieke groeperingen aan om dit programma te gebruiken voor het aanmaken van alle vereiste documenten voor de kandidaatstelling, zoals de kandidatenlijst, ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen. U kunt OSV downloaden via de website van de Kiesraad. Op deze website zijn ook diverse instructiefilmpjes beschikbaar. Als een partij gebruikt maakt van OSV, dan ontvangen wij graag op de dag van de kandidaatstelling een usb-stick met de OSV bestanden.

Bekendmaking zittingen centraal stembureau

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat:

Het centraal stembureau in een (besloten) zitting op dinsdag 31 januari 2023 om 16:00 uur de ingeleverde kandidatenlijsten onderzoekt. Ingevolge het bepaalde in artikel I3 van de Kieswet worden de ingediende kandidatenlijsten en de verklaringen van ondersteuning onmiddellijk nadat de lijsten door het centraal stembureau zijn onderzocht ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het kantoor van het waterschap. Het proces-verbaal van de zitting wordt eveneens ter inzage gelegd bij het centraal stembureau.

Het centraal stembureau op vrijdag 3 februari 2023 in het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem om 17:00 uur een openbare zitting van het centraal stembureau houdt. In deze zitting beslist het centraal stembureau ingevolge artikel I4 van de Kieswet over:

  • de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;

  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;

Tevens nummert het centraal stembureau ingevolge artikel I12 van de Kieswet de ingediende kandidatenlijsten. Het proces-verbaal van de zitting wordt ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het kantoor van het waterschap en geplaatst op de website van het waterschap: www.wrij.nl/deelname-waterschapsverkiezingen. De kandidatenlijsten worden openbaar gemaakt op de website van het waterschap: www.wrij.nl/deelname-waterschapsverkiezingen.

Het centraal stembureau in een openbare zitting op donderdag 23 maart 2023 in het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem ingevolge artikel P20 van de Kieswet de uitslag van de verkiezing definitief vaststelt. Deze zitting vangt aan om 13:30 uur. Het proces-verbaal van de zitting wordt openbaar gemaakt op de website van het waterschap: www.wrij.nl/deelname-waterschapsverkiezingen.

 

Doetinchem, 3 januari 2023

Voorzitter centraal stembureau Waterschap Rijn en IJssel,

Drs. H.Th.M. Pieper

Naar boven