Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Definitief Projectplan Aanleg vispassage gemaal Galecop

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 22 augustus 2023 het projectplan voor het project “Aanleg vispassage gemaal Galecop” definitief heeft vastgesteld.

Het waterschap gaat het gemaal renoveren en wil tegelijkertijd het gemaal passeerbaar maken voor vissen, zodat het leef- en voedselgebied voor vissen vergroot wordt. In de huidige situatie vormt het gemaal voor vissen een barrière tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de achterliggende polders. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit.

Het ontwerp-projectplan heeft vanaf 7 juni tot en met 18 juli 2023, zes weken ter inzage gelegen. In die periode zijn geen zienswijzen ingediend waardoor het projectplan ongewijzigd is vastgesteld.

 

Stukken inzien

Op de website van het waterschap kunt u het ontwerp-Projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via:

https://www.hdsr.nl/buurt/nieuwegein/renoveren-gemaal-galecop/

 

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen.

 

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder David Reurslag, tel. 030-209 7238, e-mail david.reurslag@hdsr.nl

 

Houten, 8 september 2023

 

 

Naar boven