Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater op de locatie Atoomweg nabij nummer 12 in Utrecht (code HDSR 204912)

De melding betreft het onttrekken van grondwater door het uitvoeren van een bouwputbemaling ter plaatse van Atoomweg (nabij nummer 12) in Utrecht. In de periode tussen 2 februari en 17 februari 2023 wordt er grondwater onttrokken met een debiet van maximaal 5 m³ per uur.

Voor het uitvoeren van de activiteit bouwputbemaling zijn specifieke verplichtingen Algemene regels met meldingsplicht van toepassing. Ook geldt in ons gehele beheergebied de zorgplicht. Wilt u meer weten, kijk dan op onze website: Grondwateronttrekking in een bouwput - HDSR

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) telefoonnummer (030) 209 7358 of via het Contactformulier - HDSR.

 

Houten, 30 januari 2023

Naar boven