HAS2022_Z37870 XXXX

Watervergunning voor het aanleggen van een teo systeem door de waterkering van het Pekelerhoofddiep ter plaatse van Feiko Clockstraat 54 te Oude Pekela.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan de heer XXXX, Feiko Clockstraat 54 te Oude Pekela voor het aanleggen van een teo systeem door de waterkering van het Pekelerhoofddiep en het brengen van stoffen in een oppervlakte waterlichaam ter plaatse van de Feiko Clockstraat 54 te Oude Pekela.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 31 augustus 2022 tot en met 12 oktober 2022. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven