Verbod Waterschap Drents Overijsselse Delta tot het onttrekken van oppervlaktewater binnen de wateraanvoergebieden Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt bekend dat, in verband met de aanhoudende droogte en het daarmee verband houdende watertekort, met ingang van maandag 22 augustus 2022, 17:00 uur, een verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater wordt ingesteld. Dit onttrekkingsverbod is van toepassing op de wateraanvoergebieden Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen.

 

De gebieden waarop dit besluit concreet betrekking heeft, zijn in het rood gearceerd weergegeven op de kaarten die bij dit besluit zijn gevoegd. Ook is op onze website, via: https://www.wdodelta.nl/onttrekkingsverbod, een interactieve kaart raad te plegen waar meer in detail het gebied kan worden bekeken waarop dit verbod betrekking heeft.

 

Het onttrekkingsverbod geldt ten aanzien van:

 

 • 1.

  Beregening van gras en maïs (inclusief sportvelden en greens);

 • 2.

  Beregening van akkerbouwgewassen;

 • 3.

  Beregening van kapitaalintensieve gewassen; en

 • 4.

  Onttrekking ten behoeve van proces- en gietwater.

 

Het verbod geldt niet voor onttrekking ten behoeve van veedrenking door middel van een weidepomp en ook niet voor onttrekking voor het blussen van branden.

 

Het verbod wordt ingesteld op basis van artikel 3.5 van de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta en geldt ook voor onttrekkingen van oppervlaktewater die plaatsvinden op basis van een vergunning en voor onttrekkingen van oppervlaktewater die plaatsvinden op basis van de Algemene regels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

 

Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Al naar gelang de omstandigheden kan het verbod worden gewijzigd dan wel worden ingetrokken. Wijziging of intrekking van het verbod maakt het waterschap bekend via www.wdodelta.nl en www.overheid.nl.

 

Door het huidige watertekort hanteert het waterschap bovendien de verdringingsreeks zoals omschreven in het Waterbesluit en de Provinciale Omgevingsverordening Overijssel. Dit betekent dat het waterschap niet meer in staat is het peil zodanig te handhaven dat aan alle waterbehoeften kan worden voldaan. Het onttrekkingsverbod is bedoeld om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en voldoende voorraad te behouden voor de warme en droge periode die nog wordt verwacht. Het waterschap zal actief toezien op de naleving van het onttrekkingsverbod.

 

Voor meer informatie over het onttrekkingsverbod kunt u contact opnemen via het telefoonnummer: 088 - 233 1200.

 

Kijk voor de actuele informatie over droogte in ons gebied in de liveblog op onze website, in te zien via: Liveblog: droogte | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl).

 

Zwolle, 22 augustus 2022

Naar boven