voornemen ambtshalve intrekken watervergunning drinkwatertransportleiding te Hansweert

Het dagelijks bestuur van het waterschap is voornemens de watervergunning voor de drinkwatertransportleiding van in Hansweert in te trekken voor zover deze betrekking heeft op het gedeelte van de leiding dat zich bevindt in het waterstaatswerk en de beschermingszone A van de primaire waterkering in Hansweert. Met het oog op de versterking van de primaire waterkering te Hansweert wordt de vergunning niet langer toelaatbaar geacht als bedoeld in artikel 6.22, aanhef en derde lid sub b van de Waterwet.

Het ontwerp besluit ligt vanaf 25 augustus tot en met 5 oktober 2022 ter inzage op de waterschap kantoren in Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over deze ontwerp besluiten schriftelijk kenbaar maken. De zienswijzen moeten worden gericht aan het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen, postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

De zienswijzen dienen te zijn ondertekend en moeten tenminste het volgende bevatten:

  • a.

    de naam van de indiener;

de dagtekening;

vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het ontwerp besluit waarop de zienswijze betrekking heeft;

een opgave van reden waarom men zich met het voorgenomen besluit niet kan verenigen.

Degenen die daarom in hun schriftelijke reactie hebben verzocht, worden door het dagelijks bestuur in de gelegenheid gesteld hun reactie mondeling toe te lichten. Het dagelijks bestuur brengt degenen die een schriftelijke reactie hebben ingediend op de hoogte van de wijze waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt.

 

Naar boven