Ontwerpbesluit voor bronbemalingen t.b.v. het aanleggen van duikers en kunstwerken langs de autosnelweg A12 te Duiven en Zevenaar voor het project ViA15

Op 31 maart 2021 heeft waterschap Rijn en IJssel van aannemerscombinatie GelreGroen een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Als onderdeel van het project ViA15 zal de autosnelweg A12 te Duiven en Zevenaar worden verbreed tussen afrit Duiven en knooppunt Oud Dijk. Wegens deze verbreding van de A12 moeten gedurende een periode van circa vier jaar duikers en kunstwerken worden aangelegd. Om deze werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren is mogelijk bronbemaling nodig, met lozing van het vrijkomende grondwater. Er is vergunning gevraagd voor bronbemaling van maximaal 1 miljoen m3 grondwater per jaar en 2,2 miljoen m3 voor het hele project. Deze advertentie heeft betrekking op het ontwerpbesluit van de gevraagde vergunning.

Inspraak op het ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit voor deze bronbemalingen en lozingen ligt van 31 januari tot en 13 maart 2022 ter inzage, samen met de vergunningaanvraag en bijbehorende rapporten:

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen ten aanzien het ontwerpbesluit.

Een schriftelijke zienswijze moet in elk geval bevatten:

 • 1.

  De naam en adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening van de zienswijze;

 • 3.

  Een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen het verzoek is gericht;

 • 4.

  De motivering van de zienswijze.

De zienswijze dient u te richten aan: Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem, onder vermelding van het specifieke ontwerpbesluit (8197) waartegen de zienswijze is gericht. De zienswijze kan ook per e-mail worden ingediend via: info@wrij.nl, met als onderwerp: Zienswijze zaaknummer 8197.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving

Voor het maken van een afspraak of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer 0314 – 369 369. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

 

Naar boven