Watervergunning van waterschap Brabantse Delta voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Oudestraat te Waalwijk.

Besluitnummer 535634 ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 bekend gemaakt op 12 augustus 2022 voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van het nieuwbouwplan Lommerrijk op landgoed Driessen te Waalwijk bestaan uit: A. het afvoeren van neerslag door toename van 57.213 m² verhard oppervlak als gevolg van het aanleggen van wegen, bouwen van woningen en aanleggen van een fietspad langs a-water met code OVK11115, genaamd Sprangse Sloot; B. het aanleggen, hebben en onderhouden van verharding (fietspad): - over duiker met code KDU01336 gelegen in a-water met code OVK11003 langs de Oudestraat te Waalwijk; - gedeeltelijk in de beschermingszone van a-water met code OVK11115, genaamd Sprangse Sloot ter hoogte van het gemaal met code KGM00031 en C. het aanpassen, hebben en onderhouden van het maaiveld vanaf het gemaal met code KGM00031 tot aan de duiker met code KDU01336 gelegen in a-water met code OVK11003 langs de Oudestraat te Waalwijk.

 

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op 13 augustus 2022. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord ‘bezwaarschrift’ te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e‑mailadres te vermelden. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

 • 1.

  naam en adres indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  het nummer van de vergunning;

 • 4.

  de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;

 • 5.

  handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

 

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem? 

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

 • 1.

  Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?

 • 2.

  Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?

 • 3.

  Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

 • 4.

  Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?

 • 5.

  Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?

 • 6.

  Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?

 • 7.

  Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

 • 8.

  Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

 • 1.

  naam en adres indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;

 • 4.

  een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);

 • 5.

  zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;

 • 6.

  handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Breda, 16 augustus 2022

Naar boven