Hoogheemraadschap van Delfland – besluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland door watervergunningen en wijzigingsbesluiten Nieuwe Maasstraat te Schiedam, Molenweg 73 (Berkel en Rodenrijs), nieuwbouwlocatie Hoogeland nabij Portalaan (Naaldwijk), Vlietweg (Naaldwijk), Wipperskade en Wipperskade te Maassluis, Hoogeland Oost en Portalaan e.o., Noordweg 145 Den Haag, Veilingweg 1 (De Lier) en Wateringse Binnentuinen (Den Haag)

Leggeractualisatie kenmerk: LEGGER2021-D-20

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben op 1 augustus 2022 het besluit genomen om de leggerkaart behorende bij de Legger Delfland partieel te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale leggerwijzigingskaart “leggerwijzigingskaart voor beroepstermijn (kenmerk LEGGER2021-D-20)”. De leggerkaart moet samen met de leggertekst (het tekstuele deel van de legger) gelezen worden.

 

Deze kaart zal alleen gedurende de periode van de beroepstermijn beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e93e24512dff483fbb338e0f2cd97e84 en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/

 

Het ontwerpbesluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland met kenmerk LEGGER2021-D-20 heeft ter inzage gelegen van 1 juni 2022 tot en met 14 juli 2022. Er zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn zorgvuldig beoordeeld. De reactie op de zienswijzen is opgenomen in de Nota van Beantwoording en wijziging (DMS#2112303).

Het ontwerpbesluit is gewijzigd vastgesteld.

 

De wijziging volgt op de voltooide uitvoering conform de eerder verleende watervergunningen en wijzigingsbesluiten:

 • Definitief besluit Nieuwe Maasstraat te Schiedam (1351282),

 • Definitief besluit en wijzigingsbesluit Molenweg 73, gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs) (2017-006538/2018-014385),

 • Definitief besluit en wijzigingsbesluit ter hoogte van nieuwbouwlocatie Hoogeland gemeente Westland (Naaldwijk) (2017-016713/2019-005546),

 • Definitief besluit project Hoogeland, deelfase Portalaan gemeente Westland (Naaldwijk) (1251356),

 • Definitief besluit op de locatie Portalaan gemeente Westland (Naaldwijk) (2017-001139),

 • Vlietweg gemeente Westland (Naaldwijk) (2017-019361),

 • Watervergunning Wipperskade te Maassluis (2018-005061),

 • Watervergunning Wipperskade te Maassluis (2018-007713),

 • Watervergunning Hoogeland Oost en Portalaan e.o. gemeente Westland (Naaldwijk) (2019-002238),

 • Watervergunning Noordweg 145 gemeente Den Haag (2019-021703),

 • Watervergunning Noordweg te Den Haag (2020-027054) en

 • Watervergunning Veilingweg 1, gemeente Westland (De Lier) (2021-007231) en

 • Watervergunning gebied Wateringse Binnentuinen (Gemeente Den Haag) (0580429)

Hiermee zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of reeds bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. Deze nieuwe situatie is met deze leggerwijziging in de legger opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken is opgenomen:

a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, constructie en functie alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 

Deze kaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de legger (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de legger zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 

De volgende documenten maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging met kenmerk LEGGER2021-D-20):

- DMS#2084871 – Partiële leggerwijziging kenmerk LEGGER2021-D-20;

- DMS#2114843 – Leggerwijzigingsdatabase LEGGER2021-D-20 definitief besluit; en

- DMS#2112303 – Nota van Beantwoording en Wijziging LEGGER2021-D-20.

 

Het besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking. Na inwerkingtreding van dit besluit is de legger gewijzigd krachtens deze partiële leggerwijziging.

 

 

Stukken inzien

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#2114843) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

De leggerwijzigingsdatabase (DMS#2114843) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

 

Beroep en hoger beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit. Beroep en hoger beroep instellen is alleen mogelijk in de navolgende gevallen:

- het aanwijzen van onderhoudsplichtigen en verplichtingen van waterstaatswerken (Waterschapswet);

- de ligging van een bergingsgebied en beschermingszone (Waterwet).

 

Er geldt een beroepstermijn van zes weken vanaf de dag na deze bekendmaking. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

 

Een beroepschrift dient conform artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.

 

Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Het is ook mogelijk digitaal het beroep- en verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor het indienen van een beroepschrift en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

 

Contact

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

 

Naar boven