Ter inzage: ontwerp besluit wijziging watervergunning Papierfabriek Doetinchem B.V.

Beschrijving initiatief

Ten behoeve van de lozing van Papierfabriek Doetinchem, gelegen aan de Terborgseweg 52, 7005 BB Doetinchem, is op 3 augustus 2006 een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Waterwet) verleend door Waterschap Rijn en IJssel voor het brengen van water of stoffen, met behulp van een werk (persleiding), niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, op een zuivering technisch werk van het waterschap zoals bedoeld in artikel 6.2 lid 2 onder a van de Waterwet.

Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen Etten B.V. en Waterschap Rijn en IJssel voeren een gezamenlijk groen en duurzaam project uit waarbij het procesafvalwater van Papierfabriek Doetinchem vanaf 2022 via een separate persleiding naar de locatie van de RWZI in Etten zal worden getransporteerd om daar in een anaerobe zuiveringsinstallatie te worden gezuiverd en het effluent daarvan te lozen op de RWZI. Het geproduceerde biogas wordt terug geleverd aan Papierfabriek Doetinchem.

In verband hiermee wordt de vergunning op de volgende aspecten gewijzigd:

 • 1.

  Realisatie van de aansluiting op een nieuwe persleiding, waarmee het procesafvalwater rechtstreeks naar de nieuwe anaerobe waterzuivering wordt afgevoerd.

 • 2.

  Realisatie van een buffertank binnen de inrichting van de Papierfabriek Doetinchem, met een inhoud van 800 m3 voor de buffering van afvalwater.

Wijzigingen n.a.v. beroep

Op 14 december 2021 heeft het waterschap definitief besloten op de aanvraag voor een wijziging van de vergunning uit 2006 (zaaknummer 7820). Daarin zijn bovengenoemde punten vergund. Tegen dit besluit is beroep ingediend door Papierfabriek Doetinchem B.V. Naar aanleiding van het beroep en het daarna gevolgde mediation traject, hebben wij besloten de vergunning van 14 december 2021 te wijzigen en in zijn geheel te vervangen met onderhavig besluit.

Wijzigingen t.o.v. de vergunning van 14 december 2021:

 • 1.

  Papierfabriek Doetinchem heeft 1 ZZS stof in het productieproces. In de vergunning was opgenomen dat binnen een jaar een nullozing van de ZZS moest worden bereikt. Deze termijn is niet haalbaar. Er moet eerst gekeken worden of een nullozing bereikt kan worden (bijvoorbeeld door vervanging van de stof) en als dat niet mogelijk is, dan moet reductie plaatsvinden. In de vergunning is nu opgenomen dat er binnen een jaar een plan van aanpak moet liggen hoe te komen tot een nullozing of een reductie van de ZZS.

 • 2.

  In geval van calamiteiten maakt Papierfabriek Doetinchem gebruik van het gemaal aan de Stationsstraat. In de vergunning was opgenomen dat van deze back up lozingsroute nog 3 jaar gebruik gemaakt mag worden. Het gebruik van deze lozingsroute bij calamiteiten na de periode van 3 jaar was onzeker. In de vergunning is nu opgenomen dat zolang er ruimte is, hiervan gebruik gemaakt kan worden. Dit wordt in een handelingsperspectief vastgelegd. In dat perspectief wordt vastgelegd hoe kan worden bepaald of er ruimte is en wat te doen in geval van calamiteiten.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 1 augustus gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met de unit Vergunningverlening, bereikbaar via telefoonnummer 0314-369369.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de ontwerpvergunning? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Belanghebbenden kunnen in de periode van 1 augustus tot en met 12 september hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel T.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving Postbus 148 7000 AC Doetinchem info@wrij.nl

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Ontwerpvergunning Waterwet Papierfabriek Doetinchem’ te vermelden.

Omschrijf uw zienswijze zo specifiek mogelijk.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak maken met de unit Vergunningverlening via bovenstaand telefoonnummer. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

 

Naar boven