Projectplan “Inrichtingsmaatregelen t.b.v. project waterschapszorg deelgebied 15 – Staphorst werkzaamheden langs de Molenhoeksweg” (dossiernummer Z/22/049330)

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet is het projectplan “Inrichtingsmaatregelen t.b.v. project waterschapszorg deelgebied 15 – Staphorst – werkzaamheden langs de Molenhoeksweg” vastgesteld.

 

In het projectplan zijn geen inrichtingsmaatregelen beschreven die nodig zijn om veranderde onderhoudssituatie mogelijk te maken als gevolg van het project waterschapszorg, maar wel 13 kleine waterhuishoudkundige knelpunten.

 

Het betreft onder andere de volgende maatregelen op diverse locaties:

 

 • 1.

  vervangen van dam met duiker;

 • 2.

  vervangen van dam met duiker, waarbij duiker wordt vergroot;

 • 3.

  watergang op legger profiel maken.

   

 

Het projectplan met de daarbij behorende stukken ligt vanaf 28 juli 2022 gedurende 6 weken ter inzage in het kantoor van het waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186 in Zwolle. Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus werken onze medewerkers vanuit huis. U kunt het projectplan digitaal inzien of een afspraak maken tijdens kantooruren voor het inzien van het projectplan op kantoor van het waterschap en via de links in deze digitale bekendmaking. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van waterschap (Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle) zijn ingediend. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

 

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die bezwaar maakt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het bezwaarschrift worden overlegd. Voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het is mogelijk het verzoek digitaal te doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

 

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden worden verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Meer informatie?

Voor vragen over het projectplan of voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van dossiernummer Z/22/049330.

Naar boven