Ontwerp projectplan Waterwet ‘Werkzaamheden Rozengaardse beek, verondiepen beekprofiel, aanleg stuw, vispassage en vispaaiplek’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘Werkzaamheden Rozengaardse beek, verondiepen beekprofiel, aanleg stuw, vispassage en vispaaiplek’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan. Door de gemeente Doetinchem is in 2018 een perceel grond aangekocht langs de Rozengaardse Beek. Dit perceel is aangewezen als Gelders Natuur Netwerk (GNN) en is in afstemming met de provincie het doel om de natuurwaarden op het perceel te verhogen. Het natuurdoeltype ter plaatse is dynamisch moeras. Hiervoor is een hoger grondwaterpeil gewenst en is de samenwerking met het waterschap gezocht. Met het plaatsen van een stuw met bijbehorende vispassage kan het gewenste natuurdoeltype gerealiseerd worden. Daarnaast kunnen we hiermee een paaiplek creëren op het perceel. Samen met de stuw leidt dit tot minder en tragere afvoer van water via het oppervlaktewatersysteem. Dit past binnen de KRW-opgaven Grote Beek. Voor beheer en onderhoud van de watergang zal langs de Rozengaardse Beek een onderhoudspad worden aangelegd. Deze is ook bedoeld als wandelpad, waardoor er een stedelijk uitloopgebied ontstaat voor Doetinchem.

De gekozen inrichtingsvariant voor de beek voorziet in een bodemverhoging en verbreding met een dieper gelegen meanderende hoofdgeul. Op deze manier blijft er bij piekbuien voldoende afvoer mogelijk, maar is er ook in drogere perioden een stroompje water. Door een grotere bodembreedte blijft het hydraulisch oppervlak hetzelfde als het oorspronkelijk profiel, zodat voldoende doorstroom gegenereerd kan worden.

Naast het verhogen van het peil op de beek, wordt voorzien in een vispassage zodat de vissoorten die in het KRW-waterlichaam Grote Beek thuishoren, naar een paaiplek kunnen zwemmen direct gelegen aan de uitmonding van de Rozengaardse Beek.

Het ontwerp projectplan Waterwet is te raadplegen op de websites:

http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen;

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Zienswijzen

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC)Doetinchem, o.v.v. zienswijze projectplan waterwet Rozengaardsebeek. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369, afdeling vergunningverlening.

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de projectleider de heer J. (Jan) van der Schoot, emailj.vanderschoot@wrij.nl. De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven