Verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel

Besluit tot het instellen van een algeheel verbod tot het onttrekken van water uit alle oppervlaktewaterlichamen in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel.

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

Overwegende:

 

 • 1.

  Het huidige neerslagtekort en de verwachte aanhoudende droogte;

 • 2.

  De negatieve effecten hiervan op de waterkwaliteit en de grond- en oppervlaktewaterstanden;

 • 3.

  Het risico op onomkeerbare schade aan de natuur bij dalende grondwaterstanden.

Gelet op artikel 3.2 Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

BESLUIT TOT:

 • 1.

  Het instellen van een algeheel verbod tot het onttrekken van water uit alle oppervlaktewaterlichamen binnen het gehele beheergebied, met uitzondering van Rijkswateren.

 • 2.

  Met uitzondering van en onder de voorwaarde dat een geldige vergunning is afgegeven en dat wordt voldaan aan die vergunningvoorschriften, het onttrekken van oppervlaktewater voor:

  • -

   Het infiltreren van water in de grondwaterbeschermingsgebieden voor toepassing in de bevloeiingsvelden van Vitens N.V.;

  • -

   Het onder laten lopen van schaatsbanen door ijsverenigingen, waarbij het onttrokken water zo veel mogelijk wordt toegepast op de bodem;

  • -

   Instandhouding van objecten van cultuurhistorische waarde;

  • -

   De brandveiligheid en volksgezondheid bij de Zwarte Cross door Alles Komt Goed B.V.;

  • -

   Beregening van vruchten ter voorkoming van hitte- en nachtvorstschade, waarbij gebruik wordt gemaakt van geïsoleerde, grondwater gevoede, wateren (onafhankelijk van het watersysteem in het beheer van het waterschap) die zijn aangelegd of veelvuldig gebruikt worden voor beregening, indien deze onttrekking vooraf is besproken en goedgekeurd door het waterschap;

  • -

   Visfederatie, voor het overzetten van vissen naar ander water waar wel voldoende water en zuurstof beschikbaar is.

Dit besluit treedt in werking met ingang vanaf dinsdag 19 juli 2022 om 12.00 uur en geldt voor onbepaalde tijd.

 

Extra toezicht

De onttrekkingsverboden gelden voor eenieder, ook voor degenen die in bezit zijn van een geldige vergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater in de betreffende gebieden.

Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Bij overtreding van het verbod zal direct handhavend opgetreden worden.

 

Informatie

Voor meer informatie over de droogte verwijzen wij u naar de website van het waterschap: www.wrij.nl/droogte. Hier vindt u veel gestelde vragen en de antwoorden daarop. Ook kunt u een viewer raadplegen waarop de grenzen van de onttrekkingsverboden zijn aangegeven.

 

Naar boven