Bekendmaking aanvullend projectplan Waterwet ‘Zwarte Veen’

Op 5 juli 2022 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel besloten het aanvullend projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet voor het project ‘Zwarte Veen’ vast te stellen en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Waterschap Rijn en IJssel werkt met o.m. Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, gemeente Oost Gelre, provincie Gelderland, bewonerswerkgroep (vertegenwoordiging van grondeigenaren/agrariërs in het gebied) en andere belangenorganisaties (o.a. Stichting Natuur en Milieu Aalten, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en stichting Vennemarke) aan de ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot. Het gebied Zwarte Veen, gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde, wordt heringericht. Het uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en -herstel, waterberging, recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied. In dit aanvullend projectplan Waterwet zijn de voorgenomen inrichtingsmaatregelen opgenomen, die uitgevoerd worden binnen het grondgebied van de gemeente Oude IJsselstreek.   Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de websites: http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Voor het gebied Aaltense Goor – Zwarte Veen is in 2019 een projectplan Waterwet vastgesteld. In dit aanvullend projectplan wordt een beperkte wijziging op het vastgestelde projectplan van 2019 doorgevoerd.

Bezwaar

Tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan Waterwet is binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen gedurende deze zes weken schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem.

Het bezwaar bevat in ieder geval: naam en adres van de indiener; dagtekening, handtekening van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wil, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Alle beroepsgronden dienen in het beroepschrift te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Meer informatie

Voor informatie over het projectplan Waterwet ‘Aaltense Goor Zwarte Veen’ kunt u ook terecht bij de heer R. (Ronald) Broekhuizen (projectmanager Waterschap Rijn en IJssel) (tel. 06 - 51427514). Hij kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven