Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het leggen van laagspanningskabels bij een waterkering en een watergang op de locatie nabij Weijland 85 in Nieuwerbrug aan den Rijn (code HDSR90017)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het leggen van laagspanningskabels binnen de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering en binnen de kernzone van een tertiaire watergang op de locatie nabij Weijland 85 in Nieuwerbrug aan den Rijn in de gemeente Bodegraven. Dit besluit is verzonden op 5 juli 2022.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 16 augustus 2022, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website Bezwaar en beroep - HDSR.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website Melding doen of vergunning aanvragen - HDSR

Houten, 7 juli 2022

Naar boven