Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden voor het herinrichten van terrein “Westerwal” op de locatie nabij Westerwal 32 in Oudewater (code HDSR89784)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden op de locatie nabij Westerwal 32 in Oudewater in de gemeente Oudewater: het bouwen in de zone waterstaatswerk van een waterkering, het graven van een insteekhaven bij een waterkering, het versneld afvoeren en lozen van hemelwater van nieuw verhard oppervlak en het verwijderen van een beschoeiing weergegeven op keurkaart 1D. Dit besluit is verzonden op 5 juli 2022.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 16 augustus 2022, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website Bezwaar en beroep - HDSR.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website Melding doen of vergunning aanvragen - HDSR

Houten, 7 juli 2022

Naar boven