Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het aanbrengen van stortstenen op een primaire waterkering ter hoogte van de Beatrixsluis op de locatie nabij Voorhavendijk in Nieuwegein (code HDSR87454)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het aanbrengen van stortstenen op een primaire waterkering ter hoogte van de Beatrixsluis op de locatie nabij Voorhavendijk in Nieuwegein. Dit besluit is verzonden op 5 juli 2022.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 16 augustus 2022, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website Bezwaar en beroep - HDSR.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website Melding doen of vergunning aanvragen - HDSR

Houten, 7 juli 2022

Naar boven