Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Rietdijk 6 in Houten (code HDSR 84213)

De melding betreft het onttrekken van grondwater door het uitvoeren van een bouwputbemaling ter plaatsen van de Rietdijk 6 in Houten. In de periode tussen 21 januari en 4 februari 2022 wordt er grondwater onttrokken met een debiet van maximaal 95 m³ per uur.

Voor het uitvoeren van de activiteit bouwputbemaling zijn specifieke verplichtingen Algemene regels met meldingsplicht van toepassing. Ook geldt in ons gehele beheergebied de zorgplicht. Wilt u meer weten, kijk dan op onze website:Grondwateronttrekking in een bouwput - HDSR.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) telefoonnummer (030) 209 7358.

 

Houten, 21 januari 2022

Naar boven