Ter inzage: ontwerp besluit vaststelling geactualiseerde Legger Watersystemen en zones Waterschapsverordening

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 29 maart 2022 op grond van artikel 5.1 Waterwet en 78 lid 2 Waterschapswet besloten tot actualisatie van de Legger Watersystemen. Tevens worden er wijzigingen doorgevoerd in de zones van de Waterschapsverordening. Deze treedt in werking als de Omgevingswet in gaat.

Wat is de legger?

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het gehele gebied een legger voor de watersystemen vastgesteld. Deze legger is een set van kaarten, tabellen en een leeswijzer. Hierin staan gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van watergangen, bergingsgebieden, kaden en kunstwerken. In de legger wordt ook vermeld wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Waarom wordt de Legger Watersystemen geactualiseerd?

De Legger Watersystemen is voor het laatst geactualiseerd op 16 maart 2021. Sinds die tijd zijn er (water)vergunningen aan derden verleend en projectplannen Waterwet (projecten van het waterschap zelf) tot uitvoering gebracht. Ook is aan de kwaliteit van de legger gewerkt door foutjes te corrigeren. Dit kan ook gaan om kleine wijzigingen. Tot slot worden er enkele ‘structurele’ wijzigingen doorgevoerd. Onder andere zijn afsluiters en kade-overlaten als nieuwe objecten toegevoegd aan de legger. Ook zijn persleidingen onderdeel geworden van duikers.

De Waterschapsverordening treedt in werking op het moment dat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt. Naar verwachting zal dat per 1 januari 2023 het geval zijn. Op dat moment vervangt de Waterschapsverordening de Keur en de algemene regels. In de legger zijn de zones rondom onze waterstaatswerken opgenomen waar onze regels gelden. Deze zones worden, na inwerkingtreding van de Waterschapsverordening, onderdeel van de Waterschapsverordening. De Waterschapsverordening, met daarbinnen de zones, is op 11 mei 2021 vastgesteld. Deze zones worden net als de leggers geactualiseerd als gevolg van fysieke wijzigingen en correcties.

Samenhang met overige ontwerp besluiten

Samen met de legger van watersystemen worden ook de legger van waterkeringen, een algemene regel voor waterkeringen en de zones van de Waterschapsverordening in ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd. Deze laatste treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking bij het in werking treden van de Omgevingswet.

Inzage en vragen

U kunt de ontwerp-leggers en zones van de Waterschapsverordening via de website van Waterschap Rijn en IJssel bekijken via www.wrij.nl/actualisatielegger. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de legger.

U kunt de legger en de zones van de Waterschapsverordening gedurende 6 weken na de dag van het bekendmaken van dit besluit ook tijdens kantooruren digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem. U kunt voor vragen over de legger of voor het maken van een afspraak contact opnemen met de unit waterbeheer, telefoonnummer (0314) 369369.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de wijzigingen? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen wij een zienswijze. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag van het bekendmaken van dit besluit hun zienswijze(n) indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

T.a.v. Unit Waterbeheer

Postbus 148

7000 AC Doetinchem

Of per email: Info@wrij.nl

Probeer hierbij zo specifiek mogelijk uw zienswijze te omschrijven betreffende bijvoorbeeld de locatie, objectgegevens of procedure. Ook verzoeken wij u om als onderwerp ‘Zienswijze Waterschapsverordening en leggers’ te vermelden.

Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling waterbeheer via telefoonnummer (0314) 369369. Van uw zienswijze wordt vervolgens een verslag gemaakt.

Vervolg

Het college van dijkgraaf en heemraden stelt, al dan niet met wijzigingen, de definitieve legger vast. Ook stelt het college daarbij een reactienota vast waarin alle ingediende zienswijzen van een reactie zijn voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van de reactienota toegestuurd. Zodra de legger definitief is vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad bekend gemaakt.

Naar boven