Bekendmaking ontwerp besluit tot actualisatie en vaststelling van de wijzigingen in de Legger Waterkeringen

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 29 maart 2022 op grond van artikel 5.1 Waterwet en 78 lid 2 Waterschapswet besloten tot actualisatie van de Legger Waterkeringen.

Wat is de legger

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet een legger voor de Waterkeringen vastgesteld. Deze legger is een register van kaarten, tabellen en een leeswijzer waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterkeringen zijn vastgelegd. In de legger wordt ook vermeld wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk is ten aanzien van het onderhoud.

Waarom wordt de Legger Waterkeringen geactualiseerd

Sinds de vorige vaststelling van de legger zijn er (water)vergunningen aan derden verleend en projectplannen Waterwet (projecten van het waterschap zelf) tot uitvoering gebracht en opgeleverd. Ook is aan de kwaliteit van de legger gewerkt door fouten te corrigeren, dit kan ook gaan om kleine (geometrische) wijzigingen. Deze gewijzigde omstandigheden moeten vastgelegd worden in de legger. Dit gegeven maakt dat er aanleiding is de legger te actualiseren door wijzigingen in de legger vast te stellen.

Samenhang met de Waterschapsverordening

De Waterschapsverordening treedt in werking op het moment dat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt. Naar verwachting zal dat per 1 januari 2023 het geval zijn. Op dat moment vervangt de Waterschapsverordening de Keur en de algemene regels. In de legger zijn de zones rondom onze waterstaatswerken opgenomen waar onze regels gelden. Deze zones worden, na inwerkingtreding van de Waterschapsverordening, onderdeel van de Waterschapsverordening. De Waterschapsverordening, met daarbinnen de zones, is op 11 mei 2021 vastgesteld. Deze zones worden net als de leggers geactualiseerd als gevolg van fysieke wijzigingen en correcties.

Samenhang met algemene regel “werken en werkzaamheden in en aan bestaande permanente bebouwing in de kernzone (KZ), beschermingszone (BZ) en het profiel van vrije ruimte (PVVR) van de waterkering’’

Samen met de legger van waterkeringen worden ook de legger van watersystemen, de genoemde algemene regel voor waterkeringen en de zones van de Waterschapsverordening in ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd. Deze laatste treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking bij het in werking treden van de Omgevingswet.

Met de algemene regel moet de regeldruk verminderen, door reguliere werkzaamheden in en aan bestaande bebouwing in de zoneringen van een waterkering, onder voorwaarden vrij te stellen van de vergunningplicht.

Inzage

Het ontwerp besluit ten behoeve van de actualisatie van de leggers wordt gedurende acht weken na de dag van het bekendmaken van dit besluit (digitaal) ter inzage gelegd. U kunt de ontwerp leggers en zones van de Waterschapsverordening via de website van Waterschap Rijn en IJssel bekijken via www.wrij.nl/actualisatielegger. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de legger.

U kunt de legger en de zones van de Waterschapsverordening gedurende 6 weken na de dag van het bekendmaken van dit besluit ook tijdens kantooruren digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem.

Voor vragen over de legger of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer, telefoonnummer (0314) 369 369.

Zienswijze

Eenieder kan vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende 6 weken hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

Dit kunt u doen door uw schriftelijke zienswijze te richten aan:

College van Dijkgraaf en Heemraden

T.a.v. Unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer

Liemersweg 2

7006 GG Doetinchem

Probeer hierbij zo specifiek mogelijk uw zienswijze te omschrijven betreffende bijvoorbeeld de locatie, objectgegevens of procedure.

Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken met de unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer op onderstaand telefoonnummer. Van uw zienswijze wordt vervolgens een verslag gemaakt.

Het college van dijkgraaf en heemraden stelt een reactienota vast waarin alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college zijn voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van (het voor hen relevante deel van) de reactienota toegestuurd. Vervolgens stelt het college van dijkgraaf en heemraden de legger definitief vast. Zodra de legger definitief is vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad bekend gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de unit Waterkeringen Vaarwegbeheer, telefoonnummer (0314) 369 369.

Naar boven