Ter inzage: concept algemene regel werken en werkzaamheden in en aan bestaande permanente bebouwing in de kernzone (KZ), beschermingszone (BZ) en het profiel van vrije ruimte (PVVR) van de waterkering

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft tijdens haar vergadering van 21 juni 2022 besloten onderstaande algemene regel voor waterkeringen in concept vast te stellen.

Algemene regel voor werken en werkzaamheden in en aan bestaande permanente bebouwing in de kernzone (KZ), beschermingszone (BZ) en het profiel van vrije ruimte (PVVR) van de waterkering.

Voor primaire waterkeringen is op 1 januari 2017 de nieuwe normering van kracht geworden. De nieuwe normering is in de actualisatie van de legger waterkeringen in 2021 verwerkt. In veel gevallen leidt dit tot een verruiming van de beschermingszone (zonering die direct grenst aan de waterkering) en het profiel van vrije ruimte (reservering voor toekomstige dijkversterkingen).

De verruiming van de zoneringen brengt grote beperkingen met zich mee voor reguliere werkzaamheden en aanpassingen in en aan bestaande bebouwing, zoals het uitvoeren van schilderwerk, het vervangen van kozijnen, het plaatsen van dakkapellen, nok verhogingen, balkons, en technische installaties zoals zonnepanelen, warmtepompen en airco units aan de binnen- en buitenzijde van de bebouwing. Deze beperkingen gaan verder dan nodig om onze dijken te beschermen. Om die reden worden in deze algemene regel werkzaamheden en werken die daarmee samenhangen, onder voorwaarden, uitgezonderd van de vergunningplicht.

Samenhang met overige ontwerp besluiten

Samen met de algemene regel worden de leggers van watersystemen en waterkeringen en de zones van de Waterschapsverordening in ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd. Deze laatste treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking bij het in werking treden van de Omgevingswet.

Inzage en vragen

De betreffende algemene regel is aan de linker kant van deze pagina te raadplegen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met mevrouw K. Zuidema van de unit Vergunningverlening en Handhaving op telefoonnummer 0314-369 369.

De algemene regel wordt tegelijkertijd met de actualisatie van de legger waterkeringen ter inzage gelegd, zodat zichtbaar is in de legger welke wijzigingen in de zoneringen plaatsvinden. Middels deze algemene regel wordt voorkomen dat de regeldruk toeneemt.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de algemene regel? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag van het bekendmaken van dit besluit hun zienswijze(n) indienen. Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

T.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving

Postbus 148

7000 AC Doetinchem

info@wrij.nl

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Zienswijze algemene regel werken en werkzaamheden in en aan bestaande bebouwing’ te vermelden.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak met mevrouw K. Zuidema van de unit Vergunningverlening en Handhaving op telefoonnummer 0314-369 369. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen doorgevoerd worden, staan deze in de reactienota. Tegelijkertijd stelt het college van dijkgraaf en heemraden de algemene regel dan ook definitief vast. Zodra de algemene regel definitief is vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad en via www.officielebekenmakingen.nl bekend gemaakt.

Naar boven