Waterschap Hollandse Delta - watervergunning voor het dempen en graven van watergangen en het realiseren van toename verhard oppervlak ter hoogte van Industrieweg 20 in Klaaswaal

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het dempen en graven van watergangen en het realiseren van toename verhard oppervlak ter hoogte van Industrieweg 20 in Klaaswaal.

Zaaknummer: VTH202204-0661

Start bezwaartermijn (6 weken): 24-06-2022

Informatie:

De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0900-2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de maatwerkvoorschriften ter inzage is gelegd, tegen de maatwerkvoorschriften bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk. Het bezwaarschrift moet de volgende informatie bevatten: naam en adres indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het besluit is gericht en de gronden van bezwaar.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Hollandse Delta.

Voorlopige voorziening:

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 088 36 11 932. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via de website. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven