Kennisgeving ontwerp Projectplan stuwverplaatsing Kramerswatergang

 

 

In de vergadering van 20 juni 2022 heeft het dagelijks bestuur Concept Projectplan stuwverplaatsing Kramerswatergang in ontwerp vastgesteld.

Het voorliggend projectplan Waterlichaam stuwverplaatsing Kramerswatergang is een projectplan volgens de Waterwet. In het projectplan worden de beoogde maatregelen in de Kramerswatergang beschreven, zodat de inrichting van de waterloop geoptimaliseerd wordt conform de doelen uit het Waterbeheerplan 2022-2027.

Ter inzage

Het ontwerp projectplan stuwverplaatsing Kramerswatergang en de bijhorende bijlagen treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’. Het ontwerp projectplan stuwverplaatsing Kramerswatergang en de bijhorende bijlagen liggen met ingang van 23 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022 tijdens kantooruren ook ter inzage in de waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) is met ingang van 23 juni 2022 tot en met augustus 2022 digitaal in te zien op de website van waterschap Vechtstromen via de volgende link: https://www.vechtstromen.nl/terinzage.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen met ingang van 22 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022 naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Voor het maken van een afspraak voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Informatie

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan stuwverplaatsing Kramerswatergang kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Naar boven