Projectplan Waterwet ‘Landgoed ‘t Medler’

Op 7 juni 2022 is door het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet voor het project ‘Landgoed ‘t Medler vast te stellen en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan. De uit te voeren maatregelen staan beschreven in het Projectplan Waterwet Landgoed ‘t Medler. Op het ontwerp-projectplan, dat van 4 maart tot 16 april 2022 ter visie heeft gelegen, zijn zeven zienswijzen ingediend. Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp beperkt gewijzigd vastgesteld.

Het projectplan is met bijlagen te raadplegen via:

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de datum van deze publicatie beroep worden ingesteld bij:

Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem

Afdeling Bestuursrecht

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgestelde projectplan Waterwet is alleen mogelijk voor direct belanghebbenden. Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks eventueel ingesteld beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen moet ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (zelfde post- en digitale adres als hierboven). Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Landgoed ‘t Medler’ kunt u terecht bij de omgevingsmanager, de heer Pascal Thijssen (p.thijssen@wrij.nl of 06-10942155).

 

Naar boven