Besluit tot aanpassing van de legger, door het bovenstrooms gelegen deel van watergang Angerlose Wetering, met code BVM28.245, van de legger te verwijderen en het overdragen van het beheer en onderhoud aan de aanliggende eigenaar.

De aanliggende eigenaar van watergang BVM28.245 heeft het waterschap verzocht om de watergang van de legger te verwijderen en het beheer en onderhoud over te dragen.

Besluit

Het ontwerpbesluit heeft van 26 november 2021 tot en met 8 januari 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn van terinzagelegging hebben wij geen zienswijze ontvangen op het ontwerpbesluit. Het waterschap heeft daarom ongewijzigd definitief besloten.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bijv: de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);

d. de motivering van het beroep.

e. (indien mogelijk) een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank Gelderland te Arnhem onder overlegging van een afschrift van deze vergunning. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369 369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

 

Naar boven