Kennisgeving en ontwerpbegroting 2023 Aqualysis

Waterschap Rijn en IJssel neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Aqualysis. Voor de aan haar opgedragen taken stelt Aqualysis jaarlijks een begroting op. Met deze begroting wil Aqualysis duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen wil gaan besteden.

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat de ontwerpbegroting 2023 van Aqualysis ter inzage ligt.

De ontwerpbegroting 2023 van Aqualysis ligt met ingang van 30 mei 2022 tot en met 13 juni 2022 ter inzage en is te raadplegen via de link hiernaast bij externe bijlagen. Indien u daarom verzoekt, kunt u een exemplaar per post ontvangen. Daarnaast kunt u de relevante documenten inzien op het waterschapskantoor

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen over de ontwerpbegroting 2023 kenbaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel, postbus 148, 7000 AC Doetinchem, onder vermelding van ‘Bedenking ontwerpbegroting 2023 Aqualysis '.

 

Naar boven