Kennisgeving gewijzigde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn (GBLT)

Waterschap Rijn en IJssel neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke belastingkantoor Lococensus – Tricijn (GBLT). Voor de aan haar opgedragen taken stelt GBLT jaarlijks een begroting op. Met deze begrotingen wil GBLT duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen wil gaan besteden.

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat de gewijzigde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van GBLT ter inzage liggen.

De gewijzigde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 van GBLT liggen met ingang van 30 mei 2022 tot en met 11 juli 2021 ter inzage en zijn te raadplegen via de link hiernaast bij externe bijlagen. Indien u daarom verzoekt, kunt u een exemplaar per post ontvangen. Het is mogelijk om op afspraak de documenten op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 te Doetinchem, onder openingstijden in te zien.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen over de gewijzigde begroting 2022 en/of de ontwerpbegroting 2023 kenbaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel, postbus 148, 7000 AC Doetinchem, of per e-mail info@wrij.nl, onder vermelding van ‘Bedenking gewijzigde begroting 2022 GBLT’ en/of ‘Bedenking ontwerpbegroting 2023 GBLT'.

 

Naar boven