Bekendmaking van voornemen tot verkoop van waterschaps onroerende zaken project Waterschapszorg deelgebieden Kampen en Mastenbroek

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft besloten tot uitvoering van het programma Waterschapszorg. In het kader van dit programma wordt de onderhoudsplicht van vervallen A-watergangen overgedragen aan de aanliggende eigenaren. Indien de ondergrond van de vervallen A-watergang eigendom is van het waterschap dan is het waterschap voornemens om ook het eigendom aan de aanliggende eigenaren over te dragen. Ook gezien de ontsluiting en de bereikbaarheid komen de aanliggende eigenaren hiervoor in aanmerking.

Met deze voorgenomen overdracht aan de aanliggende eigenaren brengt het waterschap hiermee de juridische situatie in overeenstemming met de feitelijke.

 

Het waterschap wil met deze grondtransacties open en transparant omgaan en maakt hierbij, in onderstaande lijst en bijgeveogde situatietekeningen bekend, om welke kadastrale percelen het gaat waar het waterschap voornemens is om verkoopovereenkomsten aan te gaan.

 

Indien u van mening bent dat u, net als de aanliggende eigenaar, ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van (één van) de percelen, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering aan het waterschap kenbaar te maken.

Uw verzoek dient u uiterlijk op 16 juni 2022 per mail kenbaar te maken via grondzaken@wdodelta.nl

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Henk Haveman, adviseur grondzaken, email: henkhaveman@wdodelta.nl

 

Betreft: kadastrale percelen:

ISM02F00793

ISM02F00790 (ged)

ISM02G00276 (ged)

ISM02F00265

ISM02G00404

ISM02H00220

KPN01P05629 (ged)

ISM02K00241 (ged)

ISM02M00388 (ged)

 

Naar boven