Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraak ontwerp-projectplan KWA+ ‘Lopikerwaardroute’

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 20 mei 2022 het ontwerp-projectplan KWA+ ‘Lopikerwaardroute ter inzage legt voor inspraak. In het plan staat welke werkzaamheden het waterschap gaat uitvoeren in de Lopikerwaard voor de uitbreiding van de Lopikerwaardroute.

Doel van de werkzaamheden is om tijdens extreme droogte extra water aan te kunnen voeren naar West-Nederland. Dit water wordt vanuit de Lek ingelaten via gemaal de Koekoek. Vervolgens stroomt het via hoofdwatergangen in de Lopikerwaard naar gemaal de Keulevaart. Dit gemaal pompt het water op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel, waarna het zijn weg vervolgt naar het westen.

De maatregelen zijn onderdeel van het project ‘Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA+)’. Het plan draagt hieraan bij door de doorvoercapaciteit van de route door de Lopikerwaard te verhogen.

 

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden bestaan uit het verbreden en lokaal verdiepen van watergangen, de aanleg en vervanging van bruggen, (inlaat)duikers en bodem- en oeverbescherming. Daarnaast is het uitgangspunt om op twee locaties een nieuwe natuurvriendelijke oever aan te leggen ter verbetering van de ecologische kwaliteit en de waterkwaliteit. Ook zal op één locatie een nieuwe stuw worden geplaatst om de wateroverlast van de achterliggende polder (Klein Keulevaart) te verkleinen.

 

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-projectplan en de daarbij horende bijlagen inzien van 20 mei t/m 1 juli 2022. Dit kan:

- Fysiek op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten, op werkdagen tijdens kantooruren (9.00–17.00 uur), telefoon (030) 634 57 00;

- Digitaal via www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen of www.hdsr.nl/kwa

 

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van 6 weken, schriftelijk of mondeling, een zienswijze ophet ontwerp-projectplan indienen op de volgende manieren:

- Digitaal via een e-mail aan: kwa@hdsr.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats.

- Schriftelijk door middel van het invullen van het inspraakformulier geadresseerd aan het project KWA+, t.a.v. Arianne van Trigt, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Het formulier is te downloaden via de website www.hdsr.nl/kwa of op te vragen via kwa@hdsr.nl

- Mondeling op het waterschapskantoor in Houten. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Arianne van Trigt, 030 634 5753.

 

U heeft hiervoor de tijd tot en met 1 juli 2022.

Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan wordt verwerkt. Het definitieve projectplan wordt samen met het inspraakrapport door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld.

 

Informatie

Voor meer informatie over het ontwerp-projectplan kunt u contact opnemen met Arianne van Trigt, omgevingsadviseur van het project KWA+, bereikbaar op telefoonnummer 030-6345753 of via kwa@hdsr.nl 

 

Houten, 19 mei 2022

 

Naar boven