Bekendmaking verbod op onttrekken van oppervlaktewater Waterschap De Dommel

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

 

Besluit

Door de lage waterstanden heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op grond van artikel 3.13 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 op 12 mei 2022 besloten om een algeheel tijdelijk verbod in te stellen om oppervlaktewater te onttrekken aan hierna genoemde oppervlaktewateren in het beheergebied van Waterschap De Dommel. Dit doet het waterschap omdat de waterafvoer van deze oppervlaktewateren sterk is teruggelopen. Een verdere verlaging van de waterstand en waterhoeveelheid in die wateren is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit alsmede voor de grondwaterstand.

 

Oppervlaktewater wordt onder andere gebruikt voor beregening van gewassen en voor het drenken van vee. Om de flora en fauna tijdens extreem droge periodes te beschermen kondigt het waterschap een onttrekkingsverbod af. Dat gebeurt wanneer de waterhoeveelheden in de beken minder zijn dan 10% van de meerjarige gemiddelden.

 

Het verbod geldt met ingang van 17 mei 2022 en blijft van kracht tot het tijdstip dat het dagelijks bestuur besluit om het verbod in te trekken.

 

Dit tijdelijk algeheel verbod tot onttrekken van oppervlaktewateren geldt voor iedereen en is van toepassing op de stroomgebieden van de Leijen, Reusel/Achterste Stroom, Essche Stroom, Beerze/Kleine Aa/Smalwater, Gender/Run, Ekkersrijt, Boven-Dommel, Tongelreep, Groote Aa/Buulder Aa, Peelrijt, Kleine Dommel/Sterkselse Aa en Hooijdonkse beek. Het betreft het gebied zoals is aangeduid op de kaartbijlage op de linkerzijde van de pagina.

Dit betekent dat er per 17 mei een onttrekkingsverbod oppervlaktewater van kracht is in het hele beheergebied van waterschap De Dommel, met uitzondering van de Beneden-Dommel en de Zandleij. Om te zien waar een onttrekkingsverbod van kracht is, raadpleeg de website van het waterschap via de volgende link:

http://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Onttrekkingsverbod

 

Het onttrekkingsverbod geldt voor zowel vaste, als mobiele onttrekkingsinstalaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Het drenken van vee en het bestrijden van brand met water uit beken of sloten is toegestaan. Het onttrekkingsverbod is van kracht tot het tijdstip waarop het dagelijks bestuur besluit dat het onttrekken van water weer verantwoord is.

 

Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt op 16 mei 2022 en treedt op 17 mei 2022 in werking.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. U kunt uw bezwaar of zienswijze ook digitaal insturen viahttps://www.dommel.nl/bezwaar-tegen-een-bestuursbesluit. Indien bezwaar is ingediend, is het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

contact

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Lonneke Schilte, telefoonnummer (0411) 618550.

 

 

Naar boven