Bekendmaking Besluit tijdelijk vaarverbod op de Boven-Dommel vanaf de landsgrens (B-NL) tot de Venbergse watermolen in verband met watertekort

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

 

Waterschap De Dommel stelt met ingang van 17 mei een vaarverbod in op de Boven-Dommel vanaf de landsgrens (B-NL) tot de Venbergse watermolen (zie kaartbijlage).

 

In verband met de veiligheid van het vaarverkeer op de Boven-Dommel en ter voorkoming van verdere schade aan de waterhuishouding en aan de waternatuur, geldt tot een nader te bepalen tijdstip een vaarverbod voor alle soorten vaartuigen (waaronder kano, kajak, vlot) op bovengenoemd traject.

 

In verband met de huidige droogte is er watertekort in de Boven-Dommel, onvoldoende stroming en plaatselijk een te laag peil. De lage peilen hangen ook samen met het niet aanwezig zijn van voldoende waterplanten in de Boven-Dommel. Om aangroei van nieuwe waterplanten te bevorderen dient er voldoende waterdiepte te zijn om verstoring van die aangroei te voorkomen. Dit zodat de (beperkt) aanwezige begroeiing een kans krijgt zich uit te breiden. Met dit vaarverbod wil het waterschap tevens beschadiging van de oevers en opwoeling van de bodem (met als gevolg troebelheid) voorkomen. Tenslotte dreigen als gevolg van laagwater (lokale ondieptes/zandbanken) recreanten op onbevaarbare locaties uit het water te stappen. Dit met schade aan de oever en de naastgelegen landnatuur tot gevolg.

 

Ter plaatse zullen borden worden geplaatst ter ondersteuning van het vaarverbod. Het besluit voor het vaarverbod is gebaseerd op artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet, alsmede de beleidsnota Nautisch beheer bij laagwater.

Het vaarverbod is van kracht tot het tijdstip waarop het dagelijks bestuur besluit dat het varen in de Boven-Dommel weer verantwoord is.

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Lonneke Schilte, telefoonnummer (0411) 618550.

 

Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt op 16 mei 2022 en treedt op 17 mei 2022 in werking.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. U kunt uw bezwaar of zienswijze ook digitaal insturen via https://www.dommel.nl/bezwaar-tegen-een-bestuursbesluit. Indien bezwaar is ingediend, is het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

 

 

 

 

Naar boven