Definitieve watervergunning voor bronbemalingen t.b.v. het aanleggen van duikers en kunstwerken langs de autosnelweg A12 te Duiven en Zevenaar voor het project ViA15

Op 31 maart 2021 heeft waterschap Rijn en IJssel van aannemerscombinatie GelreGroen een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Als onderdeel van het project ViA15 zal de autosnelweg A12 te Duiven en Zevenaar worden verbreed tussen afrit Duiven en knooppunt Oud Dijk. Wegens deze verbreding van de A12 moeten gedurende een periode van vier jaar duikers en kunstwerken worden aangelegd. Om deze werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren is mogelijk bronbemaling nodig, met lozing van het vrijkomende grondwater. Er is vergunning gevraagd voor bronbemaling van maximaal 1 miljoen m3 grondwater per jaar en 2,2 miljoen m3 voor het hele project. Deze advertentie heeft betrekking op het definitieve besluit van de gevraagde vergunning.

Vaststelling besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend op 26 april 2022 het besluit op de bovengenoemde vergunningaanvraag te hebben vastgesteld.

Geen wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit voor deze bronbemalingen en lozingen heeft ter inzage gelegen van 31 januari tot en met 14 maart 2022. Zie hiervoor het Waterschapsblad 950, d.d. 26 januari 2022. Het definitieve besluit is ten opzichte van dit ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Terinzagelegging

Ons definitieve besluit met zaaknummer 8197 ligt, samen met de bijbehorende stukken, ter inzage van 19 mei tot en met 29 juni 2022:

 • 1.

  Op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem op werkdagen tussen 08:00 uur tot 17:00 uur. Meldt u zich bij de balie, Liemersweg 2 te Doetinchem.

 • 2.

  In het Waterschapsblad, te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl en via de website van het waterschap (www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen).

Beroep en voorlopige voorziening

De volgende (rechts)personen kunnen vanaf 12 mei tot en met 22 juni 2022 beroep instellen tegen het genoemde besluit:

 • a

  Belanghebbenden.

 • b

  Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Meer informatie hierover kunt u vinden in hoofdstuk 8 van ons besluit.

Informatie

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314-369783. Per e-mail kunt u voor informatie bij ons waterschap terecht via: info@wrij.nl.

 

Naar boven