Regeling benoeming waterschapsbestuursleden Bedrijven

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt bekend dat het bestuur van de Kamer van Koophandel (KVK) heeft vastgesteld de onderstaande 'Regeling benoeming waterschapsbestuursleden Bedrijven'.

 

'Regeling benoeming waterschapsbestuursleden Bedrijven'

als bedoeld in artikel 14, derde lid Waterschapswet

 

Vastgesteld door KVK op 9 mei 2022

 

INLEIDING

 

Het bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter 1 .

 

Het algemeen bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van categorieën van belanghebbenden bij de uitoefening van de taken van het waterschap.2 In het algemeen bestuur zijn de volgende categorieën van belanghebbenden vertegenwoordigd:

 

 • Ingezetenen (algemene taakbelangen)

 • Agrariërs en overige eigenaren ongebouwd

 • Natuurterreineigenaren

 • Bedrijven.

De Provincie bepaalt per reglement de omvang van het algemeen bestuur en het aantal vertegenwoordigers van deze categorieën. 3

 

De vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven worden benoemd door de Raad van Bestuur van KVK (hierna: Raad van Bestuur) op voordracht van de regionale raad van KVK, die gelegen is in het gebied van het desbetreffende waterschap. Indien binnen het gebied van een waterschap meer dan één regio gelegen is, bepaalt het reglement voor het waterschap dat de Provincie vaststelt, op welke wijze de betrokken regionale raden tot een voordracht komen. De benoeming door de Raad van Bestuur is bindend.4

 

KVK dient op grond van de Waterschapswet tijdig te voorzien in een regeling omtrent de selectie en de benoeming van de vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven en deze regeling ter kennisneming te zenden aan de waterschapsbesturen. De waterschapsbesturen maken de regeling bekend. Met de voorliggende 'Regeling benoeming waterschapsbestuursleden Bedrijven' voorziet KVK in de bedoelde regeling. 5

 

Na de benoeming bestaat er geen verdere betrokkenheid meer van KVK bij de wijze waarop de benoemde vertegenwoordigers hun werkzaamheden ter behartiging van de belangen van de categorie Bedrijven verrichten. De vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven functioneren zonder last of ruggespraak.

 

REGELING

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  waterschappen: openbare lichamen, welke de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied ten doel hebben, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Waterschapswet;

 • b.

  reglement voor het waterschap: het door Provinciale Staten van een provincie vastgesteld reglement, als bedoeld in artikel 2 van de Waterschapswet, voor een waterschap waarvan het gebied gelegen is binnen deze provincie;

 • c.

  KVK: het zelfstandig bestuursorgaan Kamer van Koophandel, als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

 • d.

  regionale raad: een regionale raad van KVK als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

 • e.

  Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van KVK;

 • f.

  kandidaat: een persoon, die te kennen heeft gegeven om als vertegenwoordiger van de categorie Bedrijven zitting te willen nemen in het algemeen bestuur van een waterschap, die zich als zodanig beschikbaar stelt voor benoeming door de Raad van Bestuur en voldoet aan de eisen, als bedoeld in artikel 2 van deze Regeling;

 • g.

  reserve-kandidaat: een door een regionale raad aan de Raad van Bestuur voorgedragen kandidaat, die pas door de Raad van Bestuur wordt benoemd, indien een zittende vertegenwoordiger van de categorie Bedrijven geen zitting meer kan nemen in het bestuur van een waterschap;

 • h.

  vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven: deze vertegenwoordigers behartigen in het bestuur van een waterschap de belangen van degenen die krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebouwde onroerende zaken in gebruik hebben als bedrijfsruimte, zoals bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel d van de Waterschapswet;

 • i.

  profielschets: een overzicht van de gevraagde vaardigheden en eigenschappen, die kandidaten nodig hebben om goed te kunnen functioneren als vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven binnen het bestuur van een waterschap, vastgesteld door de Raad van Bestuur;

 • j.

  fusie: het samengaan van twee of meer waterschappen door bijvoorbeeld het instellen van een (nieuw) waterschap en het opheffen van een of meerdere waterschappen;

 • k.

  Selectiecommissie: de selectiecommissie bestaat uit een lid van de regionale raad of een vertegenwoordiger namens de regionale raad, bijgestaan door een medewerker van KVK. Daarnaast neemt er bij voorkeur minimaal één extern adviseur deel aan het gesprek.

 • l.

  extern adviseur: een door KVK aangewezen adviseur.

Artikel 2. Kandidaat

 • 1.

  Een kandidaat dient:

  • a.

   ingezetene te zijn van het betreffende waterschap of te verklaren dat hij/zij voornemens is zich bij benoeming te vestigen in het gebied van het betreffende waterschap;

  • b.

   de leeftijd van achttien jaren te hebben bereikt op het tijdstip van het lidmaatschap van het algemeen bestuur van het waterschap;

  • c.

   niet krachtens artikel B 5, eerste lid, van de Kieswet van het kiesrecht te zijn uitgesloten;

  • d.

   geen functie in het openbaar bestuur te hebben, bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de Waterschapswet;

  • e.

   geen functie te hebben of handelingen te verrichten, bedoeld in artikel 33 van de Waterschapswet;

  • f.

   zich niet tegelijkertijd kandidaat te stellen voor andere categorieën van belanghebbenden in het waterschapsbestuur.

 • 2.

  Daarnaast dient een kandidaat tevens te voldoen aan de eisen, zoals beschreven in de profielschets (zie bijlage).

Artikel 3. Kandidaatstellings- en selectieprocedure

 • 1.

  De Raad van Bestuur stelt tijdig de profielschets en de kandidaatstellingsperiode vast.

 • 2.

  De Raad van Bestuur draagt zorg voor het plaatsen van oproepen via de eigen communicatiekanalen van KVK tot kandidaatstelling als vertegenwoordiger van de categorie Bedrijven onder bekendmaking van de profielschets, het kandidaatstellingsformulier en de kandidaatstellingsperiode.

 • 3.

  Een belangstellende dient het door KVK (digitaal) beschikbaar gestelde kandidaatstellingsformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en het formulier (per post of digitaal) te sturen aan de desbetreffende regionale raad.

 • 4.

  Na de ontvangst van een kandidaatstellingsformulier wordt door KVK binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging naar de betreffende belangstellende verstuurd.

 • 5.

  Een blijkens het poststempel buiten de kandidaatstellingsperiode ingediende kandidaatstelling wordt niet in behandeling genomen.

 • 6.

  KVK beoordeelt of de ontvangen kandidaatstelling volledig en ondertekend is en of de kandidaat voldoet aan de eisen in artikel 2,eerste lid.

  KVK stelt de belangstellende zo snel mogelijk in kennis van eventuele onvolkomenheden, met het verzoek de ontbrekende gegevens aan te leveren.

  Indien dit niet voor het einde van de kandidaatstellingsperiode geschiedt, wordt de kandidaatstelling buiten behandeling gelaten.

 • 7.

  KVK stelt de definitieve lijst van de kandidaten vast.

 • 8.

  Kandidaten krijgen de gelegenheid hun kandidatuur mondeling toe te lichten. Dit gesprek wordt namens de regionale raad gevoerd door de Selectiecommissie. De gesprekken hebben een besloten karakter.

 • 9.

  De Selectiecommissie nodigt in beginsel alle kandidaten, die op de in lid 7 van dit artikel bedoelde lijst staan, uit voor een individueel gesprek. De Selectiecommissie kan hier echter om haar moverende redenen van afwijken.

 • 10.

  Na het gesprek legt de Selectiecommissie de bevindingen vast in een schriftelijk gemotiveerd advies voor de regionale raad. Dit advies vormt de basis voor de voordracht.

 • 11.

  Bij een fusie zijn de leden 1 tot en met 10 niet van toepassing. In dat geval staat het de regionale raad vrij om in haar voordracht als eerste kandidaten te betrekken, die eerder zijn benoemd door de Raad van Bestuur als bestuurder voor het algemeen bestuur en daarna indien van toepassing kandidaten, die zijn aangewezen als reserve kandidaat, van de waterschappen die zijn betrokken bij de fusie. De kandidaten dienen zich wel mondeling of schriftelijk kandidaat te hebben gesteld voor het (nieuwe) waterschap.

  Als er meer kandidaten zijn dan vacatures in de categorie Bedrijven, worden gesprekken gevoerd zoals omschreven in lid 8 en een advies gemaakt zoals omschreven in lid 10.

Artikel 4. Voordracht

 • 1.

  Besluitvorming over de voordrachten door de regionale raad vindt plaats overeenkomstig het “Reglement regionale raden Kamer van Koophandel” en met inachtneming van de “gedragscode regionale raden”.

 • 2.

  De beraadslagingen van de regionale raad en alle met de werkzaamheden van de regionale raad verband houdende schriftelijke en digitale documenten omtrent de voordracht hebben een besloten en vertrouwelijk karakter.

 • 3.

  Besluitvorming over de voordrachten kan op een andere wijze plaatsvinden dan in een vergadering, mits de regionale raad schriftelijk heeft ingestemd met deze wijze van besluitvorming.

 • 4.

  In dat geval dienen ook de stemmen schriftelijk of op elektronisch wijze te worden uitgebracht en komt de besluitvorming over de voordracht buiten de vergadering tot stand met gewone meerderheid van stemmen.

 • 5.

  Ingeval het gebied van een waterschap binnen meer dan één regio van KVK is gelegen en het betreffende waterschapsreglement geen regeling bevat ten aanzien van de wijze waarop de betrokken regionale raden tot voordracht komen, dan wordt de wijze van voordracht bepaald door de regionale raden in onderling overleg. Bij het doen van de voordracht wordt door de regionale raden rekening gehouden met een adequate vertegenwoordiging van de categorie Bedrijven in de verschillende regio’s.

Artikel 5. Benoeming

 • 1.

  De Raad van Bestuur ontvangt de voordracht van de regionale raad vergezeld van de volledige kandidatenlijst.

 • 2.

  In de voordracht van de regionale raad staan de namen van de voorgedragen kandidaten en indien mogelijk één of meer reserve-kandidaten, in de volgorde van voorkeur.

 • 3.

  De Raad van Bestuur kan een datum bepalen waarop de voordracht door de regionale raad moet zijn gedaan. Indien op dat tijdstip de voordracht niet is gedaan, kan zonder voordracht worden benoemd.

 • 4.

  Besluitvorming door de Raad van Bestuur vindt plaats overeenkomstig het ‘Bestuursreglement Raad van Bestuur Kamer van Koophandel’.

 • 5.

  De kandidaten worden benoemd onder de voorwaarde dat zij een verklaring omtrent gedrag in het kader deze benoeming en een ondertekende “verklaring gedragsregels door KVK te benoemen waterschapbestuurders” overleggen.

 • 6.

  Nadat de benoeming definitief is stuurt KVK de kennisgeving van de benoeming, zoals bedoeld in artikel 17 van de Waterschapswet.

 • 7.

  Tegen dit besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  De Raad van Bestuur is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de door hem benoemde ver-tegenwoordigers van de categorie Bedrijven.

 • 2.

  De door de Raad van Bestuur benoemde vertegenwoordigers:

  • -

   functioneren zonder last en ruggespraak;

  • -

   vertegenwoordigen het bedrijfsleven en niet KVK.

 • 3.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur zoveel mogelijk overeen-komstig de strekking van deze regeling.

BIJLAGE: Profielschets vertegenwoordigers categorie Bedrijven in het bestuur van een waterschap

 

In Nederland zijn er 21 waterschappen. Het algemeen bestuur van het waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van vier categorieën van belanghebbenden: ingezetenen, agrariërs en overige eigenaren ongebouwd, natuurterreineigenaren en bedrijven. De categorie ingezeten wordt via verkiezingen verkozen, de overige categorieën worden door vertegenwoordigende organisaties benoemd, de zogenaamde geborgde zetels. Het algemeen bestuur kiest een dagelijks bestuur met in ieder geval één bestuurder vanuit de geborgde zetels.

 

De meeste waterschappen werken volgens het monistisch stelsel; de dagelijks bestuurders maken dus deel uit van het algemeen bestuur. KVK benoemt de vertegenwoordigers van de bedrijven. Het aantal vertegenwoordigers voor bedrijven verschilt per waterschap en ligt tussen 2 tot 5 vertegenwoordigers, die samen een fractie vormen.

 

KVK is op zoek naar kandidaten voor het algemeen bestuur van de waterschappen. Kandidaten hebben:

 • binding met het bedrijfsleven;

 • interesse in water en waterschappen;

 • interesse in en visie op thema's als klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, hoogwaterbescherming, waterkwaliteit en ook samenwerking in de waterketen

 • relevante expertises (financieel, technisch, organisatie(verandering), anders);

 • oog voor een goed kwantitatief en kwalitatief waterbeheer, dat voldoende rekening houdt met de belangen van het bedrijfsleven;

 • bestuurlijke of politieke ervaring en zijn in staat om verbindingen te leggen en coalities te vormen;

 • een relevant netwerk in de regio en met het bedrijfsleven;

En verder ben je:

 • iemand die helder en overtuigend kan communiceren;

 • een teamspeler;

 • beschikbaar voor de bestuursperiode van 4 jaar (maart 2023 tot maart 2027). Het algemeen bestuur vergt ongeveer 4-6 dagen per maand tijd. Het dagelijks bestuur vergt ongeveer 3-4 dagen per week tijd.

 • woonachtig in het waterschapsgebied, is er geen belangenverstrengeling tussen jouw onderneming en het waterschap en voldoe je aan de andere formele voorwaarden in artikel 2 van de 'Regeling benoeming waterschapsbestuursleden Bedrijven'.

Naar boven