Aanwijzingsbesluit contactpersoon Wet open overheid

De directie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

gelezen het voorstel van 29 maart 2022 met registratienummer 22.0294652;

 

b e s l u i t :

Met ingang van 1 mei 2022 mr. drs. F. Zuidema aan te wijzen als contactpersoon zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid.

 

Aldus besloten in het directieoverleg van 5 april 2022,

 

De secretaris-directeur,

M.J. Kuipers

Naar boven