Wijziging Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019

De secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen;

 

gezien het advies d.d. @@;

 

gelet op het Besluit mandaat en volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 en het daarin toegekende mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris-directeur

 

BESLUIT

 

het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 als volgt te wijzigen.

Artikel I  

 • A.

  Bijlage 1 als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 te vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage: ‘Bijlage 1 als bedoeld in het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 2019 waterschap Vechtstromen: ondermandaat 2022’.

 

 • B.

  Bijlage 3 als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 te vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage: ‘Bijlage 3 als bedoeld in het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 2019 waterschap Vechtstromen: machtiging 2022’.

 

Artikel ll  

 • A.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

 • B.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019.

Aldus vastgesteld 28 april 2022.

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,

namens deze,

de secretaris-directeur

drs. R.I. Andringa, secretaris

Bijlage 1 als bedoeld in het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 2019 waterschap Vechtstromen: ondermandaat 2022.

 

Nr.

Besluit

Gemandateerde

Instructie

Voorbereiden privaatrechtelijke rechtshandeling

 • 1.

   

Besluiten tot het voorbereiden van een privaatrechtelijke rechtshandeling en het aangaan van een financiële verplichting.

Degene aan wie volmacht is verleend op grond van bijlage 2

Vergunningverlening en handhaving

 • 2.

   

Besluiten tot het niet in behandeling nemen, verlenen, weigeren, wijzigen en intrekken van vergunningen, ontheffingen of gedoogbeschikkingen op grond van:

 • -

  de Waterwet;

 • -

  de Keur van het waterschap;

 • -

  het Verkeersbesluit voor de Vecht;

behoudens besluiten tot het intrekken van een vergunning en gedoogbeschikking wegens het niet naleven van voorschriften.

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de coördinatie binnen het team VTH)

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 3.

   

Het in ontvangst nemen van en afdoen van meldingen en te verstrekken gegevens op grond van de:

 • -

  Waterwet;

 • -

  Keur van het waterschap.

Het stellen van aanvullende voorschriften of maatwerkvoorschriften op grond van:

 • -

  Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit;

 • -

  Waterwet/Besluit lozen buiten inrichtingen;

 • -

  Keur van het waterschap.

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de coördinatie binnen het team VTH)

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 4.

   

 • -

  Het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.

 • -

  Het afdoen van algemene correspondentie wat betreft toezicht en handhaving.

 • -

  Het nemen van voorbereidingsbesluiten en het verrichten van voorbereidingshandelingen, bijvoorbeeld: doorzenden of terugzenden van geschriften (artikel 2:3 Awb).

 • -

  Besluiten tot het ten uitvoerleggen van een bestuurlijke strafbeschikking.

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de coördinatie binnen het team VTH)

 • 5.

   

Het afdoen van algemene correspondentie niet gebonden aan het nemen van een besluit.

 

Het nemen van voorbereidingsbeslissingen en het verrichten van voorbereidingshandelingen, zoals:

 • -

  doorzenden of terugzenden van geschriften (artikel 2:3 Awb)

 • -

  zenden van een bewijs van ontvangst (artikel 4:3a Awb)

 • -

  verzoeken om aanvullende informatie, dan wel een vertaling of samenvatting (artikel 4:5 Awb)

 • -

  het stellen van termijnen (artikel 3:6, lid 1)

 • -

  artikel 3:18, lid 2 (verlening beslistermijn)

 • -

  artikel 4:5 (aanvraag)

 • -

  artikel 4:14 (beslistermijn) Awb)

 • -

  al dan niet horen van aanvragers en belanghebbenden (artikelen 4:7, 4:8, 4:11, 4:12 Awb)

 • -

  het bekendmaken en ter inzage leggen van ontwerpen van te nemen besluiten en genomen besluiten en de eventuele toezending daarvan alsmede de bijbehorende mededeling (artikelen 3:11, lid 1, 3:12, lid 1, 3:13, lid 1, 3:41, 3:42, 3:43, 4:5, lid 4, 4:8 Awb)

 • -

  het maken van verslagen van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen (artikelen 3:17, 4:7, 4:8, 4:9 Awb)

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de coördinatie binnen het team VTH)

Advies en instemming

 • 6.

   

Het geven van advies:

 • -

  bij het verlenen van omgevingsvergunningen op grond de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 • -

  bij het verlenen van vergunningen voor ontgrondingen op grond van de Ontgrondingenwet;

 • -

  bij de voorbereiding van het gemeentelijk rioleringsplan op grond van de Wet milieubeheer;

 • -

  bij een samenloop van meer dan één bevoegd gezag voor het verlenen van een watervergunning op grond van de Waterwet en het waterschap de vergunning niet verleent;

 • -

  bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Mijnbouwwet.

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de coördinatie binnen het team VTH)

Geldt tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 7.

   

Het geven van advies:

 • -

  in het kader van ruimtelijke besluiten en plannen van andere overheden inclusief de watertoets op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

senior adviseur RO/gebiedsinrichting

Nautisch beheer (scheepvaartverkeer beheer)

 • 8.

   

Het zonder verkeersbesluit tijdelijk aanbrengen van verkeerstekens als bedoeld in artikel 10 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer.

De teamleider Team Watersysteem Noord

Als er sprake is van:

 • a.

  uitvoering van werken,

 • b.

  dreigend gevaar, of

 • c.

  een andere dringende omstandigheid van voorbijgaande aard.

Subsidies

 • 9.

   

Vaststellen, verlenen, weigeren, wijzigen, terugvorderen en intrekken van subsidies, alsmede de (verdere) uitvoering van de subsidieverordening

Bij nadere subsidieregeling op grond van de Algemene subsidieverordening waterschap Vechtstromen 2019 wordt bepaald wie het ondermandaat krijgt

Openbaarheid van bestuur

 • 10.

   

Het nemen van besluiten op grond van de Wet open overheid

Strategisch juridisch adviseur

Senior juridisch adviseur

In mandaat genomen besluiten worden (achteraf) ter informatie aan het dagelijks bestuur gezonden

 • 11.

   

Het nemen van besluiten op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie

Teamleider Team Financiën, Inkoop en Juridisch

 • 12.

   

Het nemen van besluiten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming:

 • -

  verzoek om inzage van persoonsgegevens

 • -

  verzoek om persoonsgegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)

 • -

  verzoek om minder persoonsgegevens te verwerken

 • -

  verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit)

 • -

  verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar)

 • -

  bijhouden verwerkingsregister

Teamleider Team Financiën, Inkoop en Juridisch

 • -

  Besluiten tot het voorbereiden en aangaan van een verwerkersovereenkomst

De teamleider aan wie volmacht is verleend op grond van bijlage 2

 • -

  melden datalek

Functionaris Gegevensbescherming

 • 13.

   

Het nemen van besluiten op grond van de Wet Politiegegevens en het Besluit Politiegegevens:

 • -

  verzoek verstrekken informatie aan betrokkene

 • -

  verzoek recht op inzage betrokkene

 • -

  verzoek rectificatie en vernietiging

 • -

  bijhouden verwerkingsregister

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

Archief

 • 14.

   

Besluiten tot:

 • 1.

  het vervangen van archiefbescheiden door reproducties:

  • a.

   het vervangen van archiefbescheiden door reproducties, teneinde de aldus vervangen bescheiden te vernietigen, overeenkomstig artikel 7 van de Archiefwet 1995 en artikel 6, eerste en tweede lid, van het Archiefbesluit 1995;

  • b.

   het opmaken van een verklaring van vervanging van archiefbescheiden door reproducties, overeenkomstig artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

 • 2.

  het vervreemden van archiefbescheiden:

  • a.

   het vervreemden van archiefbescheiden overeenkomstig artikel 8, eerste en tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 7, eerste en tweede lid, en artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

  • b.

   het opmaken van een verklaring van vervreemding van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

 • 3.

  vernietiging:

  het opmaken van een verklaring van vernietiging van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

 • 4.

  beperkingen openbaarheid:

  het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 15, eerste en tweede lid, en artikel 16, tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995.

Adviseur informatiemanagement (die medewerker belast met het archiefbeheer)

Bijlage 3 als bedoeld in het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 2019 waterschap Vechtstromen: machtigingen 2022.

 

Nr.

Handeling

Gemachtigde

Instructie

 • 1.

   

 • -

  Het opstellen en indienen van processtukken;

 • -

  het besluiten tot en het verrichten van processuele handelingen;

 • -

  het vertegenwoordigen van het waterschap of waterschapsbestuur ter zitting;

 • -

  het volmachten en ondermandateren van medewerkers van het waterschap, alsmede externe professionele rechtshulpverleners om als vertegenwoordiger op te treden;

in civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures, waarbij het waterschap of waterschapsbestuur is betrokken als partij of belanghebbende, zowel eisend als verwerend.

 • -

  Strategisch adviseur juridische zaken

 • -

  Senior adviseur juridische zaken

 • -

  Senior juridisch medewerker toetsen en vergunnen

 

Toelichting Wijziging Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019

 

ALGEMENE TOELICHTING

Met het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging 2019 wordt door de secretaris-directeur ondermandaat en ondervolmacht verleend aan de ambtelijke organisatie van het waterschap van de bevoegdheden die aan hem zijn opdragen door het dagelijks bestuur.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel I

 • A.

  In bijlage 1 bij het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 wordt ondermandaat verleend. Ondermandaat heeft betrekking op het nemen van bestuursrechtelijke besluiten. Deze bijlage is aangepast aan een aantal ontwikkelingen.

 

 • Rechtspositie

 • Het onderdeel ‘Rechtspositie’ komt in zijn geheel komen te vervallen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie. Er worden niet langer bestuursrechtelijke besluiten over de rechtspositie genomen, maar privaatrechtelijke rechtshandelingen. Hier is al rekening mee gehouden in bijlage 2 van het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019.

 

 • Watertoets

 • Ruimtelijke plannen moeten voorzien zijn van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. De Watertoets is een proces dat een initiatiefnemer van een ruimtelijk plan samen met het waterschap doorloopt. De waterbeheerder geeft geen beoordeling, wel een advies. Eventuele vergunningverlening is een apart proces.

 

 • De bevoegdheid tot advisering over de watertoets lag bij de Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven en de Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de coördinatie binnen het team VTH).

 • In de uitvoeringspraktijk is het de senior adviseur RO/gebiedsinrichting die de adviezen geeft. Het ondermandaat is hierop aangepast.

 

 • Openbaarheid van bestuur

 • De Wet openbaarheid van bestuur is vervangen door de Wet open overheid.

 

 • Bij de Algemene verordening gegevensbescherming is voor de volledigheid de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming toegevoegd.

 

 • De bevoegdheden uit de Algemene verordening gegevensbescherming zijn in eerste instantie toegekend aan de teamleider Team Financiën, Inkoop en Juridisch. Ondertussen is afgesproken 1 dat teamleiders ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van verwerkersovereenkomsten. De teamleider die de primaire overeenkomst afsluit, is ook verantwoordelijk voor een eventuele bijhorende verwerkersovereenkomst.

 • Het ondermandaat is hierop aangepast.

 

 • Ook is afgesproken dat de Functionaris Gegevensbescherming een datalek meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en op treedt als contactpersoon tussen de organisatie en Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Het ondermandaat is hierop aangepast.

 

 • Wet politiegegevens

 • Voor de bescherming van persoonsgegevens bij de politie is er een speciale wet: de Wet politiegegevens (Wpg). Ook de werkzaamheden van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst bij het waterschap vallen onder deze wet.

 • In artikel 1 van het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren worden de We politiegegevens en het Besluit politiegegevens van

 • van overeenkomstige toepassing verklaart.

 

 • Op grond van het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren is de werkgever van de boa de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt door de boa. In geval van het waterschap is het dagelijks bestuur deze werkgever.

 

 • Overeenkomstig de bevoegdheidstoekenning voor het nemen van besluiten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, wordt de bevoegdheid voor het nemen van besluiten op grond van de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens toegekend aan de teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven.

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

 • -

  Besluiten tot aanstelling, treffen disciplinaire maatregelen, schorsing of ontslag op eigen verzoek van teamleiders.

 • -

  Overige besluiten met betrekking tot teamleiders op grond van de voor het waterschap geldende rechtspositionele regelingen.

 • -

  HR gesprekscyclus teamleiders: planningsgesprek, voortgangsgesprek, beoordeling.

Manager organisatie eenheid

Dit onderdeel is komen te vervallen als gevolg van de Wnra.

 • -

  Besluiten tot aanstelling, treffen disciplinaire maatregelen, schorsing of ontslag op eigen verzoek van medewerkers.

 • -

  Overige besluiten met betrekking tot medewerkers op grond van de voor het waterschap geldende rechtspositionele regelingen.

 • -

  HR gesprekscyclus medewerker: planningsgesprek, voortgangsgesprek, beoordeling.

Teamleider (wiens team het betreft)

Het geven van advies:

 • -

  bij het verlenen van omgevingsvergunningen op grond de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 • -

  in het kader van ruimtelijke besluiten en plannen van andere overheden inclusief de watertoets op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

 • -

  bij het verlenen van vergunningen voor ontgrondingen op grond van de Ontgrondingenwet;

 • -

  bij de voorbereiding van het gemeentelijk rioleringsplan op grond van de Wet milieubeheer;

 • -

  bij een samenloop van meer dan één bevoegd gezag voor het verlenen van een watervergunning op grond van de Waterwet en het waterschap de vergunning niet verleent;

 • -

  bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Mijnbouwwet.

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de coördinatie binnen het team VTH)

Het geven van advies:

 • -

  bij het verlenen van omgevingsvergunningen op grond de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 • -

  bij het verlenen van vergunningen voor ontgrondingen op grond van de Ontgrondingenwet;

 • -

  bij de voorbereiding van het gemeentelijk rioleringsplan op grond van de Wet milieubeheer;

 • -

  bij een samenloop van meer dan één bevoegd gezag voor het verlenen van een watervergunning op grond van de Waterwet en het waterschap de vergunning niet verleent;

 • -

  bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Mijnbouwwet.

Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de coördinatie binnen het team VTH)

Het geven van advies:

 • -

  in het kader van ruimtelijke besluiten en plannen van andere overheden inclusief de watertoets op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

senior adviseur RO/gebiedsinrichting

Het nemen van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Strategisch juridisch adviseur

Senior juridisch adviseur

Het nemen van besluiten op grond van de Wet open overheid

Strategisch juridisch adviseur

Senior adviseur juridische zaken

Het nemen van besluiten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming:

 • -

  verzoek om inzage van persoonsgegevens

 • -

  sluiten en ondertekenen verwerkersovereenkomst

 • -

  verzoek om persoonsgegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)

 • -

  verzoek om minder persoonsgegevens te verwerken

 • -

  verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit)

 • -

  verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar)

 • -

  vaststellen verwerkingsregister

 • -

  melden datalek

Teamleider Team Financiën, Inkoop en Juridisch

Het nemen van besluiten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming:

 • -

  verzoek om inzage van persoonsgegevens

 • -

  verzoek om persoonsgegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)

 • -

  verzoek om minder persoonsgegevens te verwerken

 • -

  verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit)

 • -

  verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar)

 • -

  bijhouden verwerkingsregister

 • -

  Besluiten tot het voorbereiden en aangaan van een verwerkersovereenkomst

De teamleider aan wie volmacht is verleend op grond van bijlage 2

 • -

  melden datalek

Functionaris Gegevensbescherming

Het nemen van besluiten op grond van de Wet Politiegegevens en het Besluit Politiegegevens:

 • -

  verzoek verstrekken informatie aan betrokkene

 • -

  verzoek recht op inzage betrokkene

 • -

  verzoek rectificatie en vernietiging

 • -

  bijhouden verwerkingsregister

 • 1.

  Teamleider Team Toetsen en Vergunnen en handhaven

 

 • B.

  In bijlage3 bij het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 wordt machtiging verleend. Machtiging heeft hier betrekking op het vertegenwoordigen van het waterschap of het waterschapsbestuur in privaatrechtelijk, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures.

 

 • In de oorspronkelijke bijlage is een functienaam niet goed vermeld, waardoor er formeel geen sprake was van een te gebruiken machtiging. In de nieuwe bijlage is de juiste functienaam opgenomen.

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

 • -

  Het opstellen en indienen van processtukken;

 • -

  het besluiten tot en het verrichten van processuele handelingen;

 • -

  het vertegenwoordigen van het waterschap of waterschapsbestuur ter zitting;

 • -

  het volmachten en ondermandateren van medewerkers van het waterschap, alsmede externe professionele rechtshulpverleners om als vertegenwoordiger op te treden;

  in civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures, waarbij het waterschap of waterschapsbestuur is betrokken als partij of belanghebbende, zowel eisend als verwerend.

Strategisch adviseur juridische zaken

Senior adviseur juridische zaken

Senior juridisch medewerker

 • -

  Het opstellen en indienen van processtukken;

 • -

  het besluiten tot en het verrichten van processuele handelingen;

 • -

  het vertegenwoordigen van het waterschap of waterschapsbestuur ter zitting;

 • -

  het volmachten en ondermandateren van medewerkers van het waterschap, alsmede externe professionele rechtshulpverleners om als vertegenwoordiger op te treden;

   

  in civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures, waarbij het waterschap of waterschapsbestuur is betrokken als partij of belanghebbende, zowel eisend als verwerend.

Strategisch adviseur juridische zaken

Senior adviseur juridische zaken

senior juridisch medewerker toetsen en vergunnen

 

Artikel II

In dit artikel wordt de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit geregeld.

En krijgt dit wijzigingsbesluit een citeertitel.

 

Naar boven