Bekendmaking ter inzage legging projectplan ‘Wylrebeek’, met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger.

 

Van 16 mei 2022 tot en met 27 juni 2022 ligt het projectplan waterwet ‘Wylrebeek’ tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de Legger Waterschap Limburg 2019. Het besluit tot wijziging van de legger ligt eveneens tijdens voornoemde termijn ter inzage.

 

Aanleiding

Het projectgebied bestaat uit het gedeelte Wylrebeek tussen de Tegelseweg in Venlo en de monding in de Maas. Voor het overgrote deel stroomt de beek door een 3-tal vijverpartijen, die verbonden zijn middels 3 (nagenoeg niet functioneerde) vispassages. De monding van de Wylrebeek in de Maas (vanaf Vikingpad) heeft een hoge potentie zich te ontwikkelen tot vlucht- en leefgebied voor vissen uit de Maas. Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat zijn voornemens om dit knelpunt samen op te lossen.

Door de herinrichting van de monding van de Wylrebeek worden de volgende doelen behaald:

 • 1.

  Het creëren van een vlucht- paai- en leefgebied voor vissen uit de Maas door herprofilering en het vrijmaken van stortstenen van de daadwerkelijke monding.

 • 2.

  Het verwijderen van de bestaande drempel en het leggen en verankeren van een boom in de monding.

 • 3.

  Een aantrekkelijkere omgeving voor recreanten.

   

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan ligt van 16 mei tot en met 27 juni tijdens kantooruren ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Desgewenst kan een mondeling toelichting op het genomen besluit worden gegeven. Voornoemde besluiten zijn tevens in te zien in de linker kolom bij deze bekendmaking.

 

Bezwaar

Naar aanleiding van dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking daarvan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend. Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- motivatie van het bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek in te dienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waar het verzoek betrekking op heeft;

- motivatie van het verzoek.

 

Kosten voorlopige voorziening

Voor de behandeling van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank Limburg wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

 

Digitale voorlopige voorzieningen

U kunt ook digitaal voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Crisis-en herstelwet

Na het indienen van een bezwaar is het mogelijk om beroep in te stellen tegen het projectplan. Op de vaststelling van een projectplan is de Crisis-en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat dat in geval van beroep belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zijn aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis-en herstelwet van toepassing is.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Marco Siecker via telefoonnummer: 088 – 88 90 100 of via het e-mailadres: m.siecker@waterschaplimburg.nl. De besluiten zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

 

ir. E.M. van der Kuil, wnd. secretaris-directeur

 

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf

Naar boven